การพิจารณาลงรายการหลักของทรัพยากรสารสนเทศ

รายการทางบรรณานุกรมเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับช่วยให้ผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองต้องการ ซึ่งมีด้วยกันหลายรายการที่ใช้สืบค้นทรัพยากรฯ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อเรื่อง ชื่อการประชุม เป็นต้น  บรรณารักษ์ผู้ลงรายการบรรณานุกรมจะเป็นผู้พิจารณาเลือกข้อมูลเหล่านี้ 1 รายการ เพื่อใช้เป็นรายการหลัก (Main entry) และข้อมูลที่เหลือจะเป็นรายการเพิ่ม (Added entry)

Continue reading การพิจารณาลงรายการหลักของทรัพยากรสารสนเทศ

โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

MJU21nov00497

     วันที่ 21 – 22 พฤจิกายน 2560 ทางหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส่งคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวจำนวน 6 คน เพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และฟังบรรยายทางวิชาการ เสวนา รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Continue reading โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

7th Asian Constitutional Law Forum at the Thammasat University Faculty of Law

Continue reading 7th Asian Constitutional Law Forum at the Thammasat University Faculty of Law

รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ บรรยายโดยคุณสร้อยทิพย์ สุกุล จากบริษัท EIFL Thailand

S__21504040

Continue reading รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Conference on Good Policing and Police Reform in Thailand: International Perspectives

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Corps_of_Military_Police_Art.IWMPST0118.jpg

Continue reading Conference on Good Policing and Police Reform in Thailand: International Perspectives

Libraries of the World: Jyväskylä University Library Finland

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4_University_Library.jpg/624px-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4_University_Library.jpg

Continue reading Libraries of the World: Jyväskylä University Library Finland