Lecture on Space Technologies and Big Data for Disaster Management at the Pridi Banomyong International College – Thammasat University

581px-Voyager_spacecraft.jpg (581×480)

Continue reading Lecture on Space Technologies and Big Data for Disaster Management at the Pridi Banomyong International College – Thammasat University

Library Visit by Group From the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan in Thailand

640px-Ain-i-Akbari_(The_Chronicles_of_Emperor_Akbar),_Lahore,_Pakistan,_c._1822_-_Royal_Ontario_Museum_-_DSC09640.JPG (640×480)

Continue reading Library Visit by Group From the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan in Thailand

มาร่วมกันอรุรักษ์พลังงานตามมาตรการกันเถอะ…..ตอนที่ 1

งานอาคารหอสมุดฯ ในฐานะที่ทำเรื่องการประหยัดพลังงานภายในอาคารอยากขอเชิญชวนชาวหอสมุดมาร่วมกันทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานกันเถอะครับ โดยวันนี้เราจะมาว่าด้วย “มาตรการลดการใช้กระดาษ” มีอะไรบ้างหนอมาดูกันดีกว่า
– นำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า กลับมาใช้ใหม่สำหรับเอกสารที่ไม่สำคัญภายในหน่วยงาน
– เอกสารที่มีแบบฟอร์มชัดเจนไม่ควรพิมพ์เก็บไว้ ควรเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ โดยประชาสัมพันธ์การเข้าถึง
– หันมาใช้ช่องทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
– ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษ และพลังงานในการผลิตได้มาก
– อ่านเอกสารแล้วส่งต่อกันในสำนักงาน แทนการถ่ายสำเนาหลายๆ ชุด
– เลือกใช้กระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อ Ecofiber เพื่อช่วยลดมลภาวะ
เรื่องง่ายๆ แค่นี้ชาวหอสมุดฯ ทำได้อยู่แล้ว……
substance6-3img

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

800px-Red_Skies_At_Night_(186677237).jpeg (800×463)

Continue reading International Day for the Preservation of the Ozone Layer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Literacy Day

585px-Seymour_Joseph_Guy_-_An_Interesting_Book.jpg (585×480)

Continue reading United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Literacy Day