กิจกรรมหอสมุด

2559

ธันวาคม

25 ธันวาคม  หอสมุดฯ จัดกิจกรรมวันปีใหม่

พฤศจิกายน

23-24 พฤศจิกายน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานจัดบูธนำเสนอนวัตกรรมบริการของห้องสมุดใน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนและเพื่อความยั่งยืน Thammasat Open House 2016 ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

22 พฤศจิกายน นางแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมบุคลากรให้ต้อนรับคณะทูตจากรัสเซียมาเยี่ยมชมดูงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

21 พฤศจิกายน นางรัมภาพร สำรองกิจ เลขานุการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำบุคลากรหอสมุดฯ จากทุกฝ่ายงานร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และกิจกรรมในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมธรรมศาสตร์ฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล และหอสมุดประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

18 พฤศจิกายน คณะผู้บริหารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการจดหมายเหตุ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

9 พฤศจิกายน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดปรีดี พนมยงค์ ได้จัดทำซุ้มถ่ายภาพรับปริญญา “ต้นไม้ของพ่อ” ณ บริเวณทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยรวบรวมและเผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3-4 พฤศจิกายน  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตุลาคม

31 ตุลาคม คณะกรรมการดำเนินงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมประชุมวาระพิเศษเรื่องการวางแผนและพิจารณาร่างยุทธศาสตร์หอสมุด ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุด มธ.ท่าพระจันทร์

28 ตุลาคม คณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมในกิจกรรม “ชาวธรรมศาสตร์ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

18-19 ตุลาคม หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ISO 9001: 2015 Requirement and implementation Training”  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาระบบ ISO 9001: 2015 ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

13 ตุลาคม บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร MSMIS ซึ่งมี อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์เป็นผู้สอน ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

10 ตุลาคม บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร MBA ในวิชาการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งมี อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์เป็นผู้สอน ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

กันยายน

29 กันยายน Mr. Shinya Imaizumi, a chief senior researcher of the Inter-disciplinary Studies Center  and Miss Megumi Ueno, a Staff member of the Research Planning Department, IDE-JETRO เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีทีมผู้บริหารหอสมุด และเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดให้การต้อนรับ

27 กันยายน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบ โลโก้  ภายใต้แนวคิด “เป็นห้องสมุดชั้นนำเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการแบ่งปัน” ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

21 กันยายน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการซ้อมหนีไฟภายในอาคารหอสมุดฯ ประจำปี 2559 เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย

20 กันยายน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมลงนามเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีที่ 5 กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย  6 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

11 กันยายน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและงานของ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และเปิดห้อง 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เนื่องในโอกาสการจัดงานเชิดชูเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 90 ปี ณ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

1 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิงหาคม

23 สิงหาคม หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)

15 สิงหาคม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดร้านสตาร์บัคส์ภายในอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

11 สิงหาคม หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดออกแบบ โลโก้  ภายใต้แนวคิด “เป็นห้องสมุดชั้นนำเพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการแบ่งปัน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

2-4 สิงหาคม หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมในกิจกรรม “วันแห่งการเรียนรู้” (Pre-Thammasat) โชว์บริการและนวัตกรรมห้องสมุดใหม่ๆ ด้วยแนวคิด Active Learning @TULIBs พร้อมจัดแสดงละครเวทีแนะนำการใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตในรั้วเหลือง-แดง ในฐาน “เรียนรู้” ณ อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กรกฎาคม

4-30 กรกฎาคม  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ  ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มิถุนายน

15-17 มิถุนายน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

10 มิถุนายน  บุคลากรหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พฤษภาคม

31 พฤษภาคม  บุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมทีมงาน ได้แก่ นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว นายชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช  ร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อยืมหนังสือระหว่างหอสมุด แห่ง มธ. กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

30 พฤษภาคม  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จัดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20

เมษายน

12 เมษายน สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมสรงน้ำพระรับปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด มธ.ท่าพระจันทร์

4 เมษายน  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มีนาคม

23 มีนาคม  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

23-25 มีนาคม สำนักหอสมุด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนกลยุทธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ สวนวังแก้ว อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน

22 มีนาคม  สำนักหอสมุด เปลี่ยนชื่อเป็น  “หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

14-18 มีนาคม สำนักหอสมุด โดยหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ จัดงานวันมิตรห้องสมุด เพื่อร่วมรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กุมภาพันธ์

25 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง การนำหนังสือเข้าคลัง เพื่อหารือหลักเกณฑ์การนำหนังสือเข้าคลัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของห้องสมุดสาขา และวิธีการใช้งานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha เพื่อการจัดทำรายการหนังสือเข้าคลัง โดยนางสาวญาณภา สมนึก หัวหน้าห้องสมุดศูนย์รังสิต และนายฐิติพงศ์ ลิ้มพงศานุรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 2 ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

18-19 กุมภาพันธ์  สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย ณ ห้องภาพยนตร์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภาคปฏิบัติ ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

12 กุมภาพันธ์ ทีมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ จากสำนักหอสมุด มธ.เยี่ยมชมดูงานการให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์  ระบบ QuestionPoint  ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุดจัดประชุม “ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 5 สถาบันผ่านบริการ WorldShare ILL” ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม F332 อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากห้องสมุด 5 สถาบันได้ แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

3 กุมภาพันธ์  สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดร่วมกับหัวหน้าห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการ WorldShare ILL ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) การ Inventory ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักหอสมุด มธ.ท่าพระจันทร์

มกราคม

25-27 มกราคม สำนักหอสมุดจัดโครงการ Research Support Week ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

21-22 มกราคม  สำนักหอสมุด ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดการอบรมการใช้ระบบวารออนไลน์ (OJS) ในฐาน ThaiJo ของศูนย์ TCI ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดีพนมยงค์ โดยผู้สนใจจากวารสารวิชาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กว่า 24 คนเข้าร่วมอบรม

15 มกราคม สำนักหอสมุดประกาศผลการตัดสินรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่าย สำนักหอสมุด ในหัวข้อ Library In My Mind

2558

ธันวาคม

25 ธันวาคม สำนักหอสมุดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ชาวสำนักหอสมุด  ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

18 ธันวาคม ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด ฉบับที่ 3 ” ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U 1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะทำงานโครงการต่างๆ รวมกว่า 30 คน

10 ธันวาคม สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมนั่งรถไปเที่ยวเมืองมหาชัย พร้อมไหว้พระวัดท่าไม้ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมว่า 30 คน

8-25 ธันวาคม  สำนักหอสมุดจัดนิทรรศการภาพถ่าย Library In My Mind แสดงผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายสำนักหอสมุด ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

พฤศจิกายน

28-29 พฤศจิกายน  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดนำทีมบุคลากรร่วมหารือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างกัน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 พฤศจิกายน  บุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวต่อไปของระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย EdPEx” ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

19-20 พฤศจิกายน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด ฉบับที่ 3” ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U 1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะทำงานโครงการต่างๆ รวมกว่า 30 คน

16-17 พฤศจิกายน  สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาประกันคุณภาพในหัวข้อเรื่อง “EdPEx : คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ สำนักหอสมุด มธ.” ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน

4-5 พฤศจิกายน  สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม TU Open House ด้วยการนำเสนอนิทรรศการแนะนำบริการห้องสมุด ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต พร้อมนำชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

4 พฤศจิกายน  ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดนิทรรศการ Color Your Life บริเวณโถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ตุลาคม

8-9 ตุลาคม สำนักหอสมุด ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเรื่อง “การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy) ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ในนาม “คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคลังทรัพยากรการศึกษาดิจิทัลแบบเปิด ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบดิจิทัล ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานจนอุดมศึกษา ความรู้วิชาการจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งสู่การใช้ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) ได้อย่างแท้จริง ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท กรุงเทพฯ

5 ตุลาคม  สำนักหอสมุดนำทีมโดย นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมการจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยครั้งที่ 9 และวางแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1 ตุลาคม  สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM Stand Out’ Day เพื่อสำรวจความคิดเห็นบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นแนวทางการดำเนินงานจัดทำคลังสะสมความรู้ (KM blog)

กันยายน

30 กันยายน สำนักหอสมุดจัดงานเลี้ยงเกษียณ’ 58 เพื่อส่งความรู้สึกดีๆ ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีด้วยกัน 7 คนได้แก่ ข้าราชการ จำนวน 6 คน  มีดังนี้  1.นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ 2.นางปรีดารัตน์ อินทสุวรรณ 3.นางสาวอัชนา แสงกระจ่าง 4.นางสาววรรณา โตพิบูลย์พงศ์ 5.นางณัฐพร หรดี 6.นายโสรัตน์ กาละออง ลูกจ้างประจำ 1 คน ได้แก่ นางช่วยพิศ ดีจรูญ ณ ร้านวิเศษไก่ย่าง บางโพ กรุงเทพฯ

29 กันยายน  สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม International International Symposium “Reality Check on the Chinese Economy: Opportunities and Challenges for Thailand” จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel (Four Season)

16 กันยายน สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “เนคเทค : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม” (NECTEC : A Driving Force to an Innovation Economy) ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

11 กันยายน สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักหอสมุด และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยครั้งที่ 9 ในหัวเรื่องว่า “Digitization and Plagiarism Prevention” โดยจัดขึ้นที่โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตัวแทนกองบรรณาธิการวารสารวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 450 คนเข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นประธานและกล่าวเปิดงานในวันดังกล่าวด้วย

7-11 กันยายน สำนักหอสมุด โดยหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ได้จัดกิจกรรมวันมิตรห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษา มธ. และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เปรียบเหมือนงานสัปดาห์หนังสือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในพิธีเปิดงานวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติ จาก รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มาเป็นประธานเปิดงานด้วย

2-4 กันยายน  งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่” (Librarianship: the Next Generation) ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

สิงหาคม

24-25  สิงหาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

13 สิงหาคม สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการ Process improvement เพื่อการสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาในการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักหอสมุด ณ ห้อง IL 1 ชั้น U 1  หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

8 สิงหาคม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยสำนักหอสมุดได้รับเชิญไปอบรมเรื่อง “ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat การทำวิทยานิพนธ์ การใช้โปรแกรม EndNote และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”

7 สิงหาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “มนุษยสารสนเทศ: พรมแดนการวิจัย” โดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านมนุษยสารสนเทศ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิริธร คณะอักษรศาสตร์

4 สิงหาคม หอสมุดป๋วย อึ๊งภาภรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดห้องบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมในกิจกรรมจิตอาสา จัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ (Braille) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันเรียนรู้ (Pre – Thammasat) โดยมีนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

4 -6 สิงหาคม  สำนักหอสมุด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม “วันเรียนรู้” (Pre-Thammasat) ในการแนะนำการใช้ห้องสมุด ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสำหรับการเรียนตลอดทั้ง 4 ปี โดยได้นำทีมบุคลากรจัดกลุ่มแสดงละครในเรื่อง “ห้องสมุดที่รัก” และมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่นักศึกษาด้วย โดยได้รับความสนใจและสร้างความครี้นเครงเป็นอย่างมาก

กรกฎาคม

29 กรกฎาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22-23 กรกฎาคม บุคลากรสำนักหอสมุด เข้ารับการอบรม เรื่อง “เทคนิคการสร้างความรัก  ความผูกพัน และ ความภักดีต่อองค์กร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน”  ซึ่งจัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21 กรกฎาคม  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อยอดความรู้ โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 Advanced Level ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ให้แก่บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

17 กรกฎาคม คณะรองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 20 คนได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ในฐานะแหล่งบริการสารสนเทศและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของมหาวิทยาลัย

17 กรกฎาคม คณะอาจารย์และนักศึกษาชาวเวียดนาม จากความร่วมมือของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

15 กรกฎาคม คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 10 คน ได้มาเยี่ยมชมการบริหารและการจัดการศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และการดำเนินงานของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

14 กรกฎาคม คณะทำงานสื่อสารองค์กร สำนักหอสมุด มธ. ได้จัดการอบรมแนะนำการใช้งาน MyCampus TU  เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการใช้งานในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในกลุ่มของมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด

13 กรกฎาคม  ทีมนักข่าวจากไทยพีบีเอส ได้มาเยี่ยมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ เพื่อนำเสนอข่าวเรื่องการรับบริจาคหนังสืออนุสรณ์งานศพ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 กรกฎาคม นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมและจะนำเสนอเรื่อง “3Cs to learning: The Thammasat University Libraries Experience” ในการประชุม  36th Annual IATUL Conference เรื่อง “Strategic Partnerships for Access and Discovery”  ณ เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี

4 กรกฎาคม  อบรมระบบ MyCat และโปรแกรม Turnitin ให้แก่อาจารย์, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 กรกฎาคม สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร  เพชรสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OCLC พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ ประกอบด้วย WorldCat Local, WorldShare ILL, ContentDM และ Connexion Service ทั้งนี้ ทีมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำโดย ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ของ OCLC

มิถุนายน

30 มิถุนายน บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย การนำบทความวิจัย R2R ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ณ ห้องประชุมหลวงดำริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

27 มิถุนายน คณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้มาศึกษาดูงาน ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์

27 มิถุนายน บุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมงาน วันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร  อัญญณรงค์กุล กรรมการประจำสำนักหอสมุดฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทศิษย์เก่าดีเด่น

24 มิถุนายน อบรมระบบ MyCat และ Turnitin ให้แก่เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวารสารศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 มิถุนายน -9 กรกฎาคม  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และสมรรถนะด้านการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เพื่อการวัดระดับก่อนให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (TU 104) ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TU 105) และความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (TU 106) อย่างเหมาะสม

20 มิถุนายน  ทีมอบรมได้ส่งเสริมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

20 มิถุนายน ทางทีมอบรมได้ไปแนะนำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 160 คน

19 มิถุนายน คณะบุคลากรจากฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อนำแนวคิดด้านการออกแบบอาคาร และการจัดพื้นที่ให้บริการ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกายภาพห้องสมุด

19 มิถุนายน บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ “ดี” ในการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน/ส่วนกลาง มธ. ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

18 มิถุนายน ทีมงานจากช่อง GMM25 ถ่ายทำและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้บริการหนังสืออนุสรณ์งานศพ และเป้าหมายของการพัฒนาเป็นคลังหนังสืออนุสรณ์งานศพของไทยของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 มิถุนายน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบ MyCat และโปรแกรม Turnitin ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เป็นต้น

15 มิถุนายน – 24 มิถุนายน  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับจดหมายเชิญจาก Center for Southeast Asian Studies Kyoto University หรือ ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมในกิจกรรมความร่วมมือสำหรับบรรณารักษ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกียวโต และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 3 แห่ง

15-20 มิถุนายน สำนักหอสมุด ส่งแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย SurveyMonkey ให้ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 มิถุนายน ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แก่ Ms. Mao Kolap Vice President Cambodian Librarians and Documentalists Association (CLDA) และ Library Director Pannasastra University of Cambodia และคณะ  รวมทั้งให้การบรรยายการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha และต้อนรับและพาเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  และอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตในวันเดียวกันด้วย

11 มิถุนายน บุคลากรสำนักหอสมุด อบรม MyCat และ Turnitin ให้นักศึกษาปริญญาโทคณะสถาบันภาษาและคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

11 มิถุนายน Mrs. Munawaroh และคณะบรรณารักษ์ Forum of University Libraries in East Java, Indonesia  (FPPTI) เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

8 มิถุนายน ทีมบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 20 คน ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

2-5 มิถุนายน นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมบุคลากรกว่า 130 คนร่วมในกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีการจัดประชุมแผนงานการพัฒนาด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดสวัสดิการของสำนักหอสมุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี

พฤษภาคม

28 พฤษภาคม หอสมุดปรีดี พนมยงค์ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

28 พฤษภาคม สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel หลักสูตร Advance ให้แก่บุคลากร

27 พฤษภาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบ MyCat ให้แก่บุคลากรภายในสำนักหอสมุดและนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และวิทยาลัยสหวิทยาการ

25 พฤษภาคม สำนักหอสมุดฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากร

25 พฤษภาคม กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะศึกษาดูงานจาก Philippine Society of Information Technology Education Foundation Inc. (PSITE) และผู้เข้าร่วมโครงการ  Thailand Benchmarking Education Tour เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

22 พฤษภาคม กิจกรรมของสำนักหอสมุด “เติมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม” ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็มีทั้งน้องๆ นักศึกษา บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุดเอง งานนี้ได้วิทยากรสอนเย็บเต้านมเทียม จากบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน)  ในการช่วยกันเย็บเต้านมเทียมเพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  ทางซาบีน่าจะมอบเต้านมเทียมนี้ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการตัดเต้านมออก โดยผู้ป่วย หรือ ญาติ สามารถติดต่อขอรับเต้านมเทียมได้ที่เคาน์เตอร์ของซาบีน่า ทุกสาขา

21 พฤษภาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมฟัง การสัมมนา TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง   “อาเซียน  ไทย และ มหาอำนาจ  ในยุคแห่งการปฏิรูป” วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

21 พฤษภาคม สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Knowledge sharing ของสำนักงานเลขานุการ ภายใต้โครงการ ”อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานภายในสำนักงานเลขนุการ” เกี่ยวกับเรื่องของงานพัสดุ งานการเงิน และงานบุคคล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าห้องสมุด/หัวหน้างาน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่/ติดต่อประสานงานกับงานภายในสำนักงานเลขานุการ

21 พฤษภาคม สำนักหอสมุด ขอแสดงความยินดีกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี ๒๕๕๗ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศและยกระดับวารสารไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)”  ทั้งนี้ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เป็นหนึ่งในนักวิจัยของผลงานดังกล่าว

22 พฤษภาคม คณะบุคลากรจากศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ในอนาคต

19-20 พฤษภาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน MOOC (Massive Open Online Course) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

19 พฤษภาคม คณะบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์

17 พฤษภาคม  บุคลากรสำนักหอมุด อบรมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมษศาสตร์ ท่าพระจันทร์

16 พฤษภาคม  บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat ให้แก่นักศึกษาโครงการ MSMIS จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS792 Indipendence Study II และ IS800 Thesis ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 413 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

15 พฤษภาคม หอสมุดปรีดี พนมยงค์ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

15 พฤษภาคม คณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการและการให้บริการของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้ฯ

14 พฤษภาคม  สำนักหอสมุด อบรม “เทคนิคการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย” ของส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสาร TCI, SCOPUS และการคำนวณค่า Impact factor  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

14 พฤษภาคม  อบรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MYCAT ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12 พฤษภาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ TURNITIN ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12-31 พฤษภาคม นิทรรศการ อ.ปรีดี พนมยงค์ ณ บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

11 พฤษภาคม บุคลากรสำนักหอสมุด มธ. ร่วมงานวันปรีดี ประจำปี 2558 ณ มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8 เมษายน สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ระบบจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat ให้แก่ นักศึกษาปริญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และบุคลากรสำนักหอสมุด ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

6 พฤษภาคม   กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) กับวารสารวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน107  อาคารบรรยายรวม 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์รังสิต โดยได้เชิญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย

เมษายน

30 เมษายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำชมหสมุดปรีดี พนมยงค์

25 เมษายน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อบรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สำหรับนักบริหาร (MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง ร.304 ศูนย์ประมวลข้อมูล ชั้น 3 มธ. ศูนย์รังสิต

24 เมษายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ณ ห้องส่งเสริมกิจกรรมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพนะจันทร์ เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลดิจิทัลจากฐานข้อมูล Britannica Academic Edition

24 เมษายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ หรือ Turnitin แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

21-23 เมษายน การจัดทำแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม

20 เมษายน  สำนักหอสมุดได้จัอบรมแนะนำฐานข้อมูล Matichon e-library ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 เมษายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดพิธีสรงน้ำและรดน้ำ ขอพรผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

9 เมษายน  บุคลากรหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร สำนักหอสมุด ประจำศูนย์รังสิต ร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา และพิธีสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

9 เมษายน แนะนำการดำเนินงานห้องสมุด พร้อมนำชมจุดบริการต่างๆ ของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5 เมษายน  บุคลากรของสำนักหอสมุด ร่วมงาน วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2558 โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ และสมาคมศิษย์เก่าจัดขึ้น ซึ่งจัดที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมี ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

3 เมษายน หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมด้วย ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการพัฒนา ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และนำคณะอาคันตุกะ ได้แก่  Professor Dr. Suzanne Scollon  จากสหรัฐอเมริกา และ Dr.Yvonne Loong จาก Chinese University of Hong Kong  เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

1-2 เมษายน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ได้มาจัดกิจกรรม Knowledge Sharing ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ทั้งฝั่งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต โดยแนะนำเครื่องมือที่ล้วนเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การสแกนไวรัสก่อนการใช้งาน การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรมฟรีจากในเว็บที่สามารถใช้งานได้อย่างมืออาชีพ เป็นต้น สร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

1 เมษายน อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จาก ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์

มีนาคม

31 มีนาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

27-28 มีนาคม สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรม เรื่อง แนวการปฏิบัติงาน ตามหลักการตรวจสอบภายในและการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานภายในองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ณ ห้อง U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ท่าพระจันทร์

27 มีนาคม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชมรมอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากศูนย์รังสิต ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาิวทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

27 มีนาคม  ผู้แทนจากบริษัทจัดจำหน่ายฐานข้อมูล Emerald ได้มาแนะนำฐานข้อมูล Emerald และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานและให้บริการแก่ผู้รับบริการ รวมถึงเทคนิคการสืบค้นข้อมูลภายในฐานข้อมูล Emerald ให้แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

26 มีนาคม  สำนักหอสมุด ในภาคเช้าได้มีการอบรมการใช้ระบบ MyCat และโปรแกรม Turnitin ให้แก่ บุคลากรสำนักหอสมุดและคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  และในภาคบ่าย อบรมโปรแกรม Turnitin ให้แก่ อาจารย์และบุคลากร คณะนิติศาสตร์

26 มีนาคม  บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เวลา 8.30 – 16.30 น.

25 มีนาคม  บุคลากรของสำนักเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Columbia, Country of Opportunities” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 10.00 – 11.30 น. โดย Mr. Andelfo Jose Garcia Gonzalez ทูตโคลัมเบียประจำประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย

24 มีนาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์จาก Universitas Muhamamadiyah Malang ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมการดำเนินงานห้องสมุด ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

23 มีนาคม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่และนักวิจัย ของคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การสืบค้นและการอ้างอิงข้อมูลด้านการวิจัย ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการใช้โปรแกรม EndNote ในการเขียนรายการบรรณานุกรม

22 มีนาคม  สำนักหอสมุดจัดอบรมในหัวข้อ ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat ที่ห้อง 318 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

21  มีนาคม  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การใช้งานระบบ MyCat ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

17 มีนาคม  สำนักหอสมุดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศขึ้น โดยมีการอบรมการใช้ระบบ MyCat และโปรแกรม Turnitin ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และบุคลากรของสำนักหอสมุด

12-13 มีนาคม  บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21″ เนื่องในโอกาส 30 ปี แห่งความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

11 มีนาคม   Dr. Shilpa Satish Waghchoure นักวิจัยจาก Gokhale Education Society’s College of Education and Research ประเทศอินเดีย ซึ่งได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ในการทำวิจัยเรื่อง “Use of Electronic Resources by Social Scientists in University Libraries of Thailand and India : A Comparative Study ”
ได้เข้าศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลในการทำวิจัยด้วยการสัมภาษ์บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

11 มีนาคม  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การใช้งานระบบ MyCat และ Turnitin ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคลากรของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 มีนาคม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศคือการอบรมการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารและการคำนวณค่า Impact factor ให้แก่นักวิจัย และคณาจารย์ รวมถึงฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ด้วย ณ ห้องห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 7  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

5 มีนาคม  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ บุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีคุณภัททิยา รัตนมังคละ เป็นวิทยากร ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมได้แก่ Borrower Info., Renew, Place Hold, Book Delivery, Online Database, Research Tools และการ Set Proxy

4 มีนาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การใช้งานระบบ MyCat ให้แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ และบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 9.30 – 11.00 น.

3 มีนาคม  สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ด้วยโปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กุมภาพันธ์

26 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ด้วยโปรแกรม EndNote ระดับ Advance ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากรจาก Thomson Reuters มาแนะนำฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) ให้แก่บุคลากรของสำนักหอสมุด

25 กุมภาพันธ์ ทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศได้จัดกิจกรรมแนะนำฐานข้อมูล Reaxys ให้แก่บรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดสาขา มธ.ศูนย์รังสิต ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต โดยมีวิทยากรจาก Elsevier มาเป็นผู้แนะนำ

25 กุมภาพันธ์ ทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูล IET InspecDirect เพื่อแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ซึ่งโดยได้รับเกียรติจาก Mr.Adrian Tang, Business Development Manager จาก IET มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

23 กุมภาพันธ์ ทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มธ.  แนะนำการใช้โปรแกรม endnote เพื่อการจัดการรายการบรรณานุกรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ในรายวิชา LS 324 ความรู้เบื้องต้นทางด้านการวิจัยสำหรับบรรณารักษ์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน

23 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมและแนะนำการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชา ท.162 ให้แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชา ท.162 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

20 กุมภาพันธ์ คณะบรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จาก 5 หน่วยงานได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี  หอจดหมายเหตุรัชมัลคาภิเษก กาญจนบุรีและหอสมุดแห่งชาติ สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าศึกษาดูงานหอสมุดปรีดี พนมยงค์

17 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องสมุดสำนักงานศาลยุติธรรมในเดือน เม.ย. ที่จะถึงนี้

16 กุมภาพันธ์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมอบรมและแนะนำการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชา ท.162 ให้แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชา ท.162 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศนั้นจะมีทั้งการอบรมโปรแกรม EndNote, OneSearch, แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด, KOHA ในส่วน OPAC และ TU Lib app เป็นต้น

13 กุมภาพันธ์   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหัวข้อ “TURNITIN: เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน” ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักวิจัย กองบริหารการวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน บร.2-107(อาคารบรรยายรวม 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

12 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ด้วยโปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (S101) อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 กุมภาพันธ์ การอบรมการใช้ระบบวารสารออนไลน์ OJS (Open Journal System)  ฝึกการนำฉบับวารสารและการนำบทความ (PDF) เข้าระบบ OJS และตอบคำถาม โดยบรรณารักษ์ ทีมงานวารสาร   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แก่บรรณาธิการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ความพร้อมในการดำเนินการวารสารออนไลน์ของไทย หรือ ThaiJO

12 กุมภาพันธ์  คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เยี่ยมชมงานบริการของหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

12 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้ OneSearch และ WorldCat ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 กุมภาพันธ์ บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าฟังบรรยายภายใต้หัวข้อ “Learning in the Digital Environment and the Roles of Libraries and Academic Librarians: Changes and Challenges” ของ Adj. Prof. Dr. Gillian Hallam ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศต่างๆ ให้แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชา ท.162 ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศนั้นจะมีทั้งการอบรมโปรแกรม EndNote, OneSearch, แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด, KOHA ในส่วน OPAC และ TU Lib app เป็นต้น

9 กุมภาพันธ์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Evidence-base library & Information practice ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดขึ้น โดยมี Adj. Prof. Gillian Hamllam จาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้บรรยาย

6 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุดได้มีโอกาสนำคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน จากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์  ซึ่งมีการแนะนำประวัติความเป็นมาต่างๆ รวมถึงห้องต่างๆ ในหอสมุดปรีดี พนมยงค์ เช่น ห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์, ห้องชาญวิทย์ เกษตรศิริ, มุมป๋วยเพื่ออาคเนย์และอาเซียน ฯลฯ

5 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศโดยแนะนำการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้ OneSearch ให้แก่นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (S101) อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคุณจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ เป็นวิทยากรสอนการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses : Full Text และ ScienceDirect

4 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วย OPAC ให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4  กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วย ระบบ MyCat ให้แก่อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แบ่งการบรรยายเป็น 2 รอบ ได้แก่ 11.30-12.30 และ 15.00-16.00 น

4  กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การใช้งานระบบ MyCat ให้แก่อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  (SIIT) ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

3 กุมภาพันธ์ ทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ได้เป็นวิทยากรสอนการใช้ห้องสมุดและวิธีการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำรายงานให้แก่นักศึกษา ที่ลงเรียนในรายวิชา การเขียนรายงานวิชา (ท.162) ของภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 20 คน ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

2 กุมภาพันธ์ ทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ได้อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ (Library Catalog) ให้แก่บุคลากรของหอสมุดป๋วยฯห้องสมุดศูนย์รังสิต และห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี จำนวน 21 คน  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้น รวมทั้งแนะนำการใช้ Library Catalog ให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2 กุมภาพันธ์ เริ่มสัปดาห์แห่งการสอนการใช้ห้องสมุดและวิธีสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา ที่ลงเรียนในรายวิชา การเขียนรายงานวิชาการ (ท.162) ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ซึ่งจะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักหอสมุดมุ่งหวังให้นักศึกษา มธ.ได้รู้จักการใช้ห้องสมุดและรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2 กุมภาพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Project MUSE  ซึ่งเป็นข้อมูลวารสารทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมข้อมูล ตั้งแต่ปี 1906 – ปัจจุบัน ให้ผลการค้นหาเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) นอกจากนี้วารสารทุกฉบับยังผ่านการจัดทำดัชนีอย่างละเอียด พร้อมบทความวิจัย และบทความวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มกราคม

30 มกราคม ทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ได้อบรมการใช้ฐานข้อมูล Incites และ SciVal ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักวิจัย กองบริหารการวิจัย  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้นฐานข้อมูลนี้ได้

29 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูล JSTOR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ เอกสารฉบับเต็ม และข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2 ล้านรายการ โดยวิทยากรจากบริษัท

29 มกราคม อธิการบดี Dr. Kun LEE และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโซล (University of Seoul) จากสาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมงานบริการของหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

29 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารภาษาจีน China Knowledge Resource Integrated (CNKI) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย สังคมศาสตร์ การศึกษา ฯลฯ โดยวิทยากรจากบริษัท

28 มกราคม บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรอีกจำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกิจกรรม Process Improvement โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณกุศล ทองวัน  หัวหน้างาน งานพัฒนาองค์การ ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร  และทีมงาน ได้ให้ความรู้ แนวทางและสร้างความเข้าใจถึงการทำ Process Improvement เพื่อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

27 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OCLC (Online Computer Library Center) เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะมีการกล่าวถึงบริการที่โดดเด่นของ OCLC พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ OCLC อีกด้วย โดยวิทยากรจาก OCLC

26 มกราคม สำนักหอสมุดได้มีโอกาสนำคณาจารย์และนิสิต 40 คน จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

27 มกราคม บุคลากรของสำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้ TK Park ในหัวข้อ “ทักษะในศตวรรษที่ 21 … เรื่องนี้ต้องขยาย” โดยกิจกรรมที่จัดนั้นมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ ทำให้ได้มุมมองต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย

22-23 มกราคม บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23  มกราคม ทางสำนักหอสมุดได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์ 8 คน และนักศึกษา 5 คน จากโรงเรียนแพทย์ประเทศเกาหลีใต้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

23 มกราคม บุคลากรของสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการออกแบบห้องสมุดดิจิทัล : สิ่งที่ (อาจ) ไม่ได้เรียนจากโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์” มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรคือคุณ Emil Levina ที่ปรึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สมาคมวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา

22 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ บุคลากร และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง “การบริหารจัดการรายการอ้างอิงด้วย Endnote (Basic)”

21-23 มกราคม บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30

21 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ในหัวข้อ “การอบรมฐานข้อมูล EBSCOhost (ALL)” โดยมีวิทยากรคือ คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช ในการอบรมนี้ได้เน้นในเรื่องของการใช้ระบบสืบค้น EDS (EBSCO discovery service) หรือที่รู้จักกันในชื่อของ OneSearch OneSearch

19 มกราคม นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 43 คน เข้าอบรมเรื่อง “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรม EndNote” ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต

15 มกราคม บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ตัวตนและการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับทุกคน ทุกกลุ่มได้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง F337 อาคารเอนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยทางคณะฯ ได้เชิญอาจารย์จอมพล จีบภิญโญ มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรได้บรรยายถึงการวิเคราะห์ตัวตนด้วย DISC คือ เครื่องมือประเมินพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัว

15 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ บุคลากรของสำนัก โดยจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center

12 มกราคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

13 มกราคม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต และเรียนรู้การใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าข้อมูลสำหรับการทำรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา TU 116  Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts

8 มกราคม บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายความลับทางการค้าฉบับใหม่” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในการกำหนดความผิดสำหรับการทำซ้ำในโรงภาพยนตร์ และกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ การคุ้มครองการบริหารสิทธิและกำหนดข้อยกเว้นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง  และร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7 มกราคม คณะบรรณารักษ์จากประเทศบังกลาเทศ เดินทางเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA และงานบริการของสำนักหอสมุด ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

7 มกราคม คณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยชิซึโอะกะ (Shizuoka University) จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยมชมงานบริการของหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โด

7 มกราคม สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Confucius Institute at Chulalongkorn University) โดย ศาสตราจารย์ ดร. หาน เซิ่งหลง (Associate Prof. Dr. Han Shenglong (韩圣龙)) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายจีน) และอาจารย์ประจำคณะการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ได้เชิญมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศ และสำนักหอสมุด ในไทยกับจีน เพื่อเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ นักวิจัย และนักวิชาการ นักการศึกษาในสาขาดังกล่าว ร่วมเสวนาในงาน 1st Seminar on Library Science between Thailand and China เพื่อทำความรู้จักกัน และเพื่อพัฒนาเป็นความร่วมมือในอนาคต ณ ห้อง 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 14.00 น. โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา ของสำนักหอสมุด เข้าร่วมในการพูดคุยในครั้งนี้ 2557 ธันวาคม

25 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรสำนักฯ  โดยเป็นการอบรมการใช้โปรแกรมให้กับคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธ (SIIT) ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศดังกล่าวนี้จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

25 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วย ระบบ MyCat ให้แก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยระบบ MyCat (Management System for Copyright, Academic Work, and Thesis)

23 ธันวาคม  บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าอบรมการจัดทำแผนรายงานการรับจริงและรายจ่ายจริง โดยกองแผนงานได้จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปขึ้นใหม่ ในการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงส่งกองแผนงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจในตัวของระบบ และการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

18-19 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC 21 และการจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification system) แก่บรรณารักษ์ งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแก่บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา”

18-19 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ไทย-พม่าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน” ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ในงานสัมมนาดังกล่าว ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และบุคลากรของสำนักหอสมุด คือ คุณกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า  เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง “ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด จดหมายเหตุ อาเซียน – อุษาคเนย์”  ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557

17 ธันวาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิสำหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมอโนมา 1 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

17 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ MS Excel 2013  ทำให้บุคลากรของสำนักได้รับความรู้ และ Tricks & Tips มากมายในการใช้งาน MS Excel

17 ธันวาคม  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง โปรแกรม Dropbox ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

16 ธันวาคม บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การนำเสนออย่างทรงพลัง โดย อ. ธงชัย โรจน์กังสดาล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ในหัวข้อ MS Word 2013 ให้บุคลากรของสำนักหอสมุด

12 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการเขียนบทความขึ้น BLOG ด้วย WordPress ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

11 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการเขียนบทความขึ้น BLOG ด้วย WordPress ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

9 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง KOHA ในส่วนของ OPAC (Online Publish Access Catalog), OneSearch และ WorldCat ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

9 ธันวาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการเขียนบทความขึ้น BLOG ด้วย WordPress ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

8-12 ธันวาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีความร่วมมือกันในกิจกรรมหลายด้านที่ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการและหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 แล้วคือ การจัด Book Fair (วางแสดงปึ้ม) ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในส่วนของการสัมมนาวิชาการ สำนักหอสมุด ได้เรียนเชิญ ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ และทีมงานในการบรรยาย เรื่อง ระบบ MyCat และ CopyCat ในการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ และการตรวจสอบการคัดลอก และเชิญ ดร. พงศ์ธวัช ชีพพิมลชัย ในการบรรยายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha

4 ธันวาคม บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ประจำ มธ. ศูนย์รังสิตร่วมในพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นบริเวณโถงด้านล่าง อาคารโดมบริหาร และบริเวณรอบสระน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พฤศจิกายน

29-30 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมสัมมนา “ดังซะให้เข็ด Digital Stand out” การสร้างแบรนด์โลกออนไลน์ดังข้ามคืน  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ ฮอลล์ 5 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮอลล์ 29 พฤศจิกายน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องประชุม LRC 2 ชั้น 8 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

28 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง คิดเพื่อสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (CREATIVITY in Library PR) โดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

26 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมงานงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557″  ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

24 พฤศจิกายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ “การใช้โปรแกรม Newscenter“ แก่บุคลากรสำนักฯโดยวิทยากรจากบริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ผู้ให้บริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยแนะนำให้รู้จักกับระบบ KOHA (OPAC), OneSearch, CONTENT dm (E-theses) และ ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses : Full Text โดยการจัดอบรมให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

20 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อก้าวสู่ การเป็นห้องสมุดสีเขียว” ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าเยี่ยมชมงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ซึ่งตั้งอยู่ในสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

18 พฤศจิกายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนบรรณารักษ์จำนวน 2 ท่าน  บรรณารักษ์สังกัดฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ IEEE Xplore Training 2014

18 พฤศจิกายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 25 ท่าน  โดยการเรียนหลักสูตรดังกล่าวนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความขึ้นเว็บไซต์ KM ของสำนักหอสมุดที่ http://main.library.tu.ac.th/km/

17 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าเยี่ยมชมงานบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 1

2-13 พฤศจิกายน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”  ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อนำแนะหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและกลุ่มผู้ปกครอง เสมือนการเปิดรััวเหลือง-แดง ดินแดนเสรีภาพให้น้องๆ ได้มาเยี่ยมชม   ในส่วนของสำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการแนะนำนวัตกรรมบริการใหม่ของห้องสมุด ได้แก่ Library Application บนเวทีกลาง ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมงาน  3 Years ETDA Enabling Digital Economy ชีวิต เศรษฐกิจ ดิจิทัล ขึ้น ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ หลังจากที่สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานมา 3 ปีแล้ว ในหลายสถานที่และได้มีอาคารสำนักงานอย่างถาวรที่ The 9th Tower ชั้น 20-22

11 พฤศจิกายน คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม“หอมกลิ่นยูงทอง  เยือนถิ่นแม่โดมที่รังสิต” ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้มาเยี่ยมชมการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  มธ.ศูนย์รังสิต โดยส่วนใหญ่ชื่นชมการบริการที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ทันสมัยและสะดวกสบาย โดยหวังว่าห้องสมุุดจะเปิดบริการให้แก่ศิษย์เก่าด้วย

10-12 พฤศจิกายน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าร่วม OCLC Global Council met in Dublin, Ohio 5 พฤศจิกายน บุคลากรหอสมุดป๋วย อึีงภากรณ์ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ และหอสมุดป๋วยฯ

5 พฤศจิกายน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนงานด้านหอสมุด พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

4 พฤศจิกายน บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการบริการและการปฏิบัติงาน (ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จนถึงการตรวจรับ) ปีงบประะมาณ 2558 ได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการดังกล่าว ตุลาคม

31 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1  เรื่อง การเขียนบทความขึ้น Blog ด้วย WordPress เพื่อให้บุคลากรในสำนักฯ ได้รู้จักการใช้โปรแกรม WordPress ในการนำบทความหรือองค์ความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับสาธารณะ  โดยผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักฯ ที่ http://main.library.tu.ac.th/km

31 ตุลาคม คณาจารย์จาก Kumamoto Gakuen University, ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

30 ตุลาคม ต้อนรับคณะทำงานดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน เพื่อเข้าสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานฯ ให้เป็นหน่วยงานสน้บสนุนที่มีการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย  หลังการสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแล้ว คณะทำงานฯ ได้เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

29 ตุลาคม บุคลาการของสำนักหอสมุด นำนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไปเยี่ยมชมสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

29 ตุลาคม คุณ Rieko Morita บรรณารักษ์จาก Asian Resources Division แห่ง Kansai-Kan of the National Diet Library เข้าพบ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เพื่อขอสัมภาษณ์ประกอบการทำวิจัย

27 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

27 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานแสดงความยินดีต่อ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลกวีอาเซียน ประจำปี 2556 และกวีลุ่มแม่น้ำโขง ของไทยประจำปี 2557 โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

22 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่ บุคลากรของสำนัก โดยจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล InCites และ SciVal โดยวิทยากร  จาก Thomson Reuters (InCites)  และจาก Elsevier (SciVal)

21 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยโปรแกรม EndNote

20  ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ   ชั้น U2    หอสมุดปรีดี พนมยงค์   มธ.ท่าพระจันทร์

15 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat ให้แก่นักศึกษาโครงการ MAP บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 408  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

13-14  ตุลาคม ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม OCLC Conference 2014 หรือ การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 6 (OCLC 6th Asia Pacific Regional Council 2014 Membership Conference)

10 ตุลาคม ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลที่สนใจในการอบรมฐานข้อมูล Westlaw ขึ้น

10 ตุลาคม คณะบรรณารักษ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 18 ท่าน ทางสำนักหอสมุด ได้จัดบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการจัดการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล” โดย ผอ.ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด จากนั้นคณะบรรณารักษ์ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

9 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรสำนักฯ  โดยเป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Turnitin

8  ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  ให้แก่นักศึกษาโครงการ MRE  อสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 413   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

7  ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  ให้แก่คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 408  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

7  ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  ให้แก่คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม ณ ห้อง CITU 412 ชั้น 4   วิทยาลัยนวัตกรรม

7 ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้  เรื่อง “การเสริมความรู้ด้วย WordPress” ให้กับสมาชิกของชุมชนนักปฏิบัติ 2 ขุมชน ได้แก่ Digital และ Training the trainers จำนวน 30 คน

6 ตุลาคม บุคลากรของสำนักหอสมุดฯ เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฐานข้อมููลวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส่วนการนำเข้าข้อมูลวิจัย) ณ ห้อง 109 อาคารวิทยบริการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1  ตุลาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  ให้แก่ นักศึกษาโครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 413 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

29-30 กันยายน 2557 และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บุคลากรของสำนักฯ เข้า อบรม “เทคนิคการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้เห็นความสำคัญของการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น สอนงาน ตรวจสอบการทำงาน

30 กันยายน บุคลากรของสำนักหอสมุดฯ เข้ารับการอบรมหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ.รังสิต เป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

28-30 กันยายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน สำนักหอสมุด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ ที่ โรงแรมริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

27 กันยายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat โครงการ MBA คณะพาณิชย์ฯ ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 413 ชั้น 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

20 กันยายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องศูนย์ประมวลข้อมูล ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 กันยายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญตัวแทนฝ่ายขายของ Elsevier มานำเสนอ Pure เครื่องมือบริหารงานวิจัยที่นำ profile ของนักวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Scopus, Web of Science, Mendeley, ArXiv, PubMed, Worldcat, etc.

19 กันยายน เข้าร่วมงานวันพิพิธภัณฑ์ไทย  ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

16 กันยายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์

16 กันยายน โครงการปริญญาโททางการตลาด MIM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ ห้อง 413 ตึกคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

5 กันยายน พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เวลา 9.00 – 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดและทำพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมด้วย นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน และพาเยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นงาน

4-5 กันยายน การประชุมวิชาการประจำปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7

3 กันยายน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat   สถาบันภาษา ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สถาบันภาษา สิงหาคม

29 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat คณะรัฐศาสตร์   อบรมห้องคอมฯ คณะ ชั้น 4

29 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  คณะวารสารศาสตร์  ณ ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ห้อง 410

27 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE  วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์   คณะนิติศาสตร์

27 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  คณะพาณิชย์ฯ    ณ   ห้องคอมฯ ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ

27 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat คณะศิลปศาสตร์     ณ ห้อง IL U2 หอสมุดปรีดีฯ

26 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ณ ห้องคอมฯ คณะ ห้อง 309

25 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat วิทยาลัยนวัตกรรม  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ตึกเอนกประสงค์ 3

22 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยระบบ MyCat คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาไทย และ วิทยาลัยสหวิทยาการ ณ ห้อง IL U2 หอสมุดปรีดีฯ