คู่มือและแนวปฏิบัติในการทำงาน

คู่มือและแนวปฏิบัติในการทำงาน เป็นแหล่งรวมคู่มือและแนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย ในฝ่าย/งาน ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน

หนังสือบริจาค หอสมุดปรีดี พนมยงค์  (การรับหนังสือบริจาค)

KARAOKE ก็ไม่ใช่ (การ Romanization หนังสือเข้าระบบ OCLC)

พิธีกรไม่ยากอย่างที่คิด (ตอนที่ 2) (ถ่ายทอดการทำหน้าที่พิธีกรในงานประชุมวิชาการ)

เล่มหนึ่งก็ซึ่งใจ  (การทำหน้าที่ติดต่อขอรับบริจาคหนังสือ)

หมอเปรม ปะทะ น้องบุคส์ กลางห้องสมุด มธ (วิธีซ่อมหนังสือเปียกน้ำ)

คลีนิคหนังสือ (๒) เรื่อง สันหลังเหวอะ  (วิธีการซ่อมหนังสือ)

การทำบัตรประจำตัวพนักงาน  (ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวพนักงาน)

ใช้หนังสือหายากอย่างถูกวิธี (แนวทางการใช้หนังสือหายาก)

วิธีการใช้เครื่องไมโครฟิล์ม/ไมโครฟิช (การให้บริการเครื่องไมโครฟิล์ม/ไมโครฟิช)

การเย็บเล่มวารสาร…เพื่อบริการ (วิธีการเย็บเล่มวารสาร)

การจำหน่ายวารสาร  (วิธีการจำหน่ายวารสาร)

V-SHAVE (การดิจิไทซ์ด้วย V-Shape)

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วันลาแต่ละประเภทในระบบลาออนไลน์  (การลาออนไลน์

เล่าอดีตคนเรียงพิมพ์ปกหนังสือ (การเรียงพิมพ์ปกหนังสือ)

การ RECALL หนังสือ (วิธีการติดตามหนังสือที่มีผู้ยืมไป)

การเย็บเล่มวารสารแบบประหยัด (การเย็บเล่มวารสาร)

ขั้นตอนการเติมทะเบียนหนังสือฉบับซ้ำ (DUPLICATE)  (การลงทะเบียนหนังสือซ้ำ)

การให้บริการห้องสมุดแก่ผู้ใช้ภายนอก (การให้บริการแก่บุคคลภายนอก)

คลีนิคหนังสือ ( ๑ )

การตรวจสอบหนังสือภาษาไทยด้านกฎหมาย (การจัดหาหนังสือทางด้านกฎหมาย)

ขั้นตอนการ LOCK การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฉบับย่อ  (การ Lock ทะเบียนนักศึกษา)

พิธีกรไม่ยากอย่างที่คิด ( ตอนที่ 1 )  (การเป็นพิธีการในงานประชุมวิชาการ)

จัดทำป้ายแจ้งหมวดหมู่หนังสือ (การจัดทำป้ายแจ้งหมวดหมู่หนังสือ)

การขยายชั้นหนังสือ/การอ่านชั้นหนังสือให้ถูกต้อง (การขยายชั้นหนังสือ)

การเตรียมหนังสือใหม่ / CHECK IN  (การเตรียหนังสือใหม่)

การเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง (การเก็บหนังสือพิมพ์ย้อนหลัง)

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด (การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด)

การจัดหาตำรากฎหมายภาษาไทย (การจัดหาตำรากฎหมายภาษาไทย)

การตรวจสอบหนังสือที่ได้รับจากการบริจาค (การตรวจสอบหนังสือบริจาค)

หนังสือตอบขอบคุณ (การตอบหนังสือขอบคุณผู้บริจาคหนังสือ)

การจัดเตรียม DVD ภาพยนตร์ (การจัดเตรียม DVD เพื่อให้บริการ)

วิธีการคัดแยกหนังสือ (การคัดแยกหนังสือก่อนเรียงขึ้นชั้น)

การบันทึกรายการใน SANAYAN (การบันทึกข้อมูลหนังสือก่อนการจัดซื้อ)

แนวทางการจัดทำ METADATA และ SUBJECT สำหรับ DIGITAL FILE

แนวปฏิบัติที่ดีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ (PRINTED MATERIALS) (พ.ศ. 2556-2560) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสารสนเทศที่มีค่าหายาก

แนวปฏิบัติ เรื่่อง การกำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่ทางการแพทย์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ในโมดูลต่างๆ

หลักเกณฑ์การลงรายการเมทาดาทาสิ่งพิมพ์ประเภท ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขหมู่ระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน : การทำผลงานเพื่อการเข้าสู่ชำนาญการตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

จะรับได้มั๊ย??? (ว่าด้วยการพัสดุ)  (ว่าด้วยการตรวจรับพัสดุ)

การยืมเงินสำนักหอสมุด ขั้นตอนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด (ขั้นตอนการยืมเงิน)

เรียง เรียง เรียง (หนังสือ) (การเรียงหนังสือขึ้นชั้น)

การตรวจผู้เข้าใช้ห้องสมุด

การชำระเงินค่าปรับด้วยบัตรนักศึกษา SMART PURSE

RFID สำคัญอย่างไร ?  (การยืมคืนด้วย RFID)

การให้บริการ RENEW ทรัพยากรสารสนเทศ  (การต่ออายุทรัพยากรสารสนเทศ)

การใช้งานเครื่อง EDC ง่ายนิดเดียวถ้าได้ปฎิบัติจริง  (การปรับค่าหนังสือ)

การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

การบริการหนังสือพิมพ์รายวัน

วิธีการคัดแยกหนังสือ  (การคัดแยกหนังสือก่อนการเรียงหนังสือขึ้นชั้น)

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (BOOK DELIVERY)

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

การจัดบูธหนังสืองานวันมิตรห้องสมุด

การลงรายการหนังสือภาษาจีน

เลขเรียกหนังสือ (CALL NUMBER) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การลงรายการดรรชนีวารสารใน “KOHA”

AGREEMENT คืออะไร ?

การจัดซื้อหนังสือที่สั่งซื้อทาง BOOK SUGGESTION

การรับหนังสือเข้าห้องสมุด

การลงทะเบียนวัสดุลักษณะพิเศษประกอบ 

การพิมพ์จดหมายขอบริจาคหนังสือและสิ่งพิมพ์

การจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศที่ร้านนำมาเสนอขาย

การตรวจสอบและแยกประเภททรัพยากรสารนิเทศ

เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับงาน ” BOOKDONATED ” กันเถอะ !!

“ผลประโยชน์ร่วมกัน” ในทางพัสดุ

การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานวารสารห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์  (การสแกนสารบัญวารสาร)

การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

การจัดทำเรื่องการปฏิบัติงานนอกเวลา

FULL TEXT FINDER

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน ตอนที่ 2

เทคนิคการจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน ตอนที่ 1: การเขียน FLOW CHART

การเก็บรักษาเงิน

การทำจดหมายขออนุญาตเผยแพร่ดิจิทัล

ฐานข้อมูล กับ สถิติการใช้

เงินทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร

ค่าอาหารทำการนอกเวลา

การสแกนเอกสารด้วย CANNON DR-9080 C

คู่มือ Worldshare ILL สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือ CONTENTdm สำหรับ Administrator

การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การติดตามใบเสร็จหลังจากร้านค้าไดัรับเงินโอนผ่านระบบ GFMIS

โปรแกรมแปลงสาส์น (Thai Romanization)

การจัดทำ CONTENTDM : วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเพิ่มบทคัดย่อในบทความวารสารบนฐานข้อมูล TCI

SHELVING LOCATION ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA

สาเหตุที่หาหนังสือ BOOK DELIVERY ไม่ได้ตาม MAIL ที่ขอมา

การส่งและการรับหนังสือ BOOK DELIVERY

ทำไม ! “นักศึกษาไม่ได้รับหนังสือตามคำขอ”

ขั้นตอนการจัดสัมมนาประจำปี

ขั้นตอนการรับตัวบุคลากรใหม่

เขียนวัสดุที่สั่งซื้ออย่างไร ให้ได้รับวัสดุที่รวดเร็ว และทันต่อความต้องการ

การดำเนินงานโครงการ

เปิดตัวบริการ BOOK SUGGESTION โฉมใหม่

เมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญา

ถ้าถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ จะทำอย่างไร?

ความสำคัญของ TOR & SPECIFICATION

แนวปฏิบัติที่ดีการเป็นวิทยากรการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบจองห้องประชุม และจองรถ

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MYCAT) เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการหนังสือหาย

การพิมพ์หัวเรื่องใหม่ภาษาไทยเข้าฐานข้อมูลหัวเรื่อง (HEADIN)

หนังสือห้องสมุดหาย/ชำรุดจะทำอย่างไรดี ?

การจัดประชุมวิชาการ  ประกอบด้วย  10  ตอน
ประชุมวิชาการ ตอน ก่อนมีเรื่อง
ประชุมวิชาการ ตอน เมื่อได้หัวข้อ
ประชุมวิชาการ ตอน เขียนโครงการ
ประชุมวิชาการ ตอน สถานที่จัดการประชุม
ประชุมวิชาการ ตอน การประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการ ตอน การลงทะเบียน
ประชุมวิชาการ ตอน เตรียมความพร้อมก่อนวันจริง
ประชุมวิชาการ ตอน วันจริง
ประชุมวิชาการ ตอน เอกสารประกอบการบรรยาย
ประชุมวิชาการ ตอน หลังการจัดประชุมวิชาการ