จดหมายเหตุหอสมุดฯ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำที่เก่าแก่ของประชาชนทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับตั้งแต่วันสถาปนาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 จวบจนปัจจุบัน การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในเริ่มแรกภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง” เปิดสอนแบบตลาดวิชาซึ่งไม่จำกัดอายุของนักศึกษา ทำให้ผู้สมัครเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก และห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นมาด้วยโดยมีสถานภาพเป็นแผนกมีชื่อว่า “แผนกตำราและห้องสมุด” จนบัดนี้ เป็นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งจัดหา รวบรวม และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการบริหารทรัพยากรอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลได้อย่างไร้ขอบเขต และความร่วมมือกับห้องสมุด หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย