เกี่ยวกับ TULIBS’ KM

ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย  ปรากฏตามสุนทรพจน์  ของศาสตราจารย์   ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงานต่อผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ มีดังนี้ “…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…”

TULIBS’ KM คือ  เว็บไซต์การจัดการความรู้ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชนทั่วไป  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณาแจ้ง (tulib@tu.ac.th) ให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วต่อไป