เกี่ยวกับ TULIBS’ KM

ปรัชญาของการตั้งมหาวิทยาลัย  ปรากฏตามสุนทรพจน์  ของศาสตราจารย์   ดร.ปรีดี พนมยงค์ รายงานต่อผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ มีดังนี้ “…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำ บำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาส ที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…”

TULIBS’ KM คือ  เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชนทั่วไป  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุณาแจ้ง (tulib@tu.ac.th) ให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วต่อไป