แนะนำห้องสมุดสังเวียน อินทรวิชัย

ห้องสมุดคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีเริ่มต้นจากการเป็นห้องอ่านหนังสือให้ บริการเฉพาะอาจารย์ในคณะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 พัฒนาไปเป็นห้องสมุดสังกัดคณะให้บริการทั้งคณาจารย์และนักศึกษา  ปี พ.ศ.2519 โอนไปสังกัดสำนักหอสมุดแต่ยังคงให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเช่นเดิม

moto

ห้องสมุดมีพัฒนาการเติบโตไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าของคณะซึ่งขยายหลักสูตร ต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่น หลักสูตร MBA และ X-MBA ซึ่งริเริ่มโดยศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อดีตคณบดีระหว่างปี พ.ศ. 2527-2529 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อห้องสมุดคณะพาณิช ยศาสตร์และการบัญชีเป็นห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เมื่อปี พ.ศ. 2551

ปัจจุบันห้องสมุดตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แหล่งข้อมูล: http://main.library.tu.ac.th/panitlib/index.php/th/about-library.html