KNOWLEDGE SHARING ครั้งที่ 6 การเขียนบทความขึ้น BLOG ด้วย WORDPRESS

เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศการเขียนบทความขึ้น BLOG ด้วย WordPress ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภาพบรรยาการการอบรมการเขียน Blog ด้วย WordPress
ภาพบรรยาการการอบรมการเขียน Blog ด้วย WordPress

ซึ่งการเขียนบล็อกดังกล่าวนี้จะเปรียบเสมือนกับการบันทึกกิจกรรมที่บุคลากรสำนักหอสมุดได้ไปร่วมกิจกรรมมา เช่น การอบรม, การสัมมนา, การประชุมวิชาการ ฯลฯ โดยสามารถที่จะดูบทความย้อนหลังได้ พร้อมกับใส่รูปภาพและวิดีโอประกอบได้อีกด้วย

ภาพบรรยาการการอบรมการเขียน Blog ด้วย WordPress
ภาพบรรยาการการอบรมการเขียน Blog ด้วย WordPress

 

การเขียนบทความขึ้น BLOG ด้วย WordPress นี้จะจัดทำผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักฯ ที่ http://main.library.tu.ac.th/kmซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของบุคลากรในสำนักฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน