หลักคิดของผู้เกษียณ : การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างมีความสุข

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และทำงานอย่างมีความสุข

เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข

คุณเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข หรือ “พี่ต้อย” เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดงานทำรายการวัสดุสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523 คร่ำหวอดอยู่ในงานเทคนิค และเห็นการเปลี่ยนของงานเทคนิคห้องสมุดตั้งแต่ยุคการเขียนบัตรด้วยมือ การตรวจบัตรครบชุด (บัตรหอหรือบัตรหลักฐาน บัตรทะเบียน บัตรหัวเรื่อง บัตรชื่อเรื่อง บัตรผู้แต่ง) ของหนังสือแต่ละเล่ม การเรียงบัตรทะเบียนเพื่อจองเลขหมู่ในตู้บัตรรายการ  ต่อมาเป็นการเขียนข้อมูลบรรณานุกรม ให้เลขหมู่  หัวเรื่องใน worksheet  ก่อนพิมพ์เข้าระบบ มาจนถึงการทำงานด้วยระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน

ในการทำงาน “พี่ต้อย” ยึดหลักที่ว่า ทำงานในหน้าที่ตามที่รับมอบหมายจากหัวหน้างานอย่างเต็มที่ แข่งขันกับตัวเองมากกว่าที่จะไปคิดแข่งขันกับใคร ๆ

สำหรับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการทำงาน คือ การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และมีความสุขกับงานที่ได้ทำ

สิ่งที่อยากฝากถึงน้อง ๆ ที่ทำงาน คือ อยากให้ทุกคนรักกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร และช่วยเหลือกัน เชื่อว่าจะทำให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุข