All posts by นางสาวกนกวรรณ บัวงาม

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

รวยริน ฉายสุวรรณ
รวยริน ฉายสุวรรณ

คุณรวยริน ฉายสุวรรณ หรือ “พี่หลิน”  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2521 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องสมุดสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีคุณอารี สมบูรณ์ดำรงกุล เป็นหัวหน้าคนแรก โดยทำหน้าที่บริการเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

17359358_1355823631142148_3385459789837974588_o

คุณเอิบลาภ เลิศวิธี  หรือ พี่เอิบ บางคนก็จะเรียก พี่ติ๋ม  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522 โดยทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 สังกัดฝ่ายวารสาร มีคุณอัจฉริยา รามสมภพ เป็นหัวหน้าคนแรก Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

เดชา บัวรุ่ง
เดชา บัวรุ่ง

คุณเดชา บัวรุ่ง หรือ “ป๋าเด” เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักงานขับรถ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ตลอดระยะเวลา 36 ปี ได้ทำหน้าที่ขับรถเพื่อรับส่งเอกสาร ขนหนังสือบริจาค และบริการบุคลากรหอสมุดฯ Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

เรณู นิลดี
เรณู นิลดี

คุณเรณู นิลดี หรือ “พี่ณู” บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2524 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร แรกเริ่มเลยอยู่งานซ่อมหนังสือ  ฝ่ายจัดหาฯ ก่อนที่จะมาทำหน้าที่ในปัจจุบัน คือ งานเกี่ยวกับหนังสือบริจาค Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

พรรณี วันเพ็ญ
พรรณี วันเพ็ญ

คุณพรรณี วันเพ็ญ หรือ “พี่ต๋อย” เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดฝ่ายจัดหา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2519  ทำงานที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันรวมแล้วนานถึง 41 ปี 7 เดือน อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานกับหอสมุดฯ มานานที่สุดในรุ่นที่เกษียณอายุปีเดียวกัน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

หลักคิดของผู้เกษียณ : การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างมีความสุข

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และทำงานอย่างมีความสุข

เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
เยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข

คุณเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข หรือ “พี่ต้อย” เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดงานทำรายการวัสดุสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2523 คร่ำหวอดอยู่ในงานเทคนิค และเห็นการเปลี่ยนของงานเทคนิคห้องสมุด Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทำงานอย่างมีความสุข

หลักคิดของผู้เกษียณ : ภูมิใจกับเรื่องเล็กๆ และรักในงานที่ทำ

pintima
พิณทิมา เลิศสมบูรณ์

“ภูมิใจกับเรื่องเล็ก ๆ  และรักในงานที่ทำ”

คุณพิณทิมา เลิศสมบูรณ์  หรือ “พี่จั่น” เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์  ประจำห้องสมุดศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526  พี่จั่น เล่าว่า ภูมิใจที่ได้ทำงานเป็นบรรณารักษ์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการทำงานในหลายตำแหน่งทั้งในระดับปฏิบัติงานและหัวหน้างาน นอกจากนั้น ยังภูมิใจที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพในฐานะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ อีกด้วย Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ภูมิใจกับเรื่องเล็กๆ และรักในงานที่ทำ

หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

S__19882001
สุมนา วัสสระ

บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

คุณสุมนา วัสสระ หรือ “พี่ตุ่ม” เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2523 เริ่มทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ งานวารสาร ทำดรรชนีวารสาร หนังสือ และจัดหาวารสาร  และเติบโตในหน้าที่การทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานวารสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และตำแหน่งสูงสุด คือ รองผู้อำนวยการสายเทคนิค ในปี 2549 สมัยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

หลักคิดของผู้เกษียณ…บทเรียนการทำงานจากพี่สู่น้อง

รัมภาพร สำรองกิจ
รัมภาพร สำรองกิจ

นางรัมภาพร สำรองกิจ

33 ปี กับหน้าที่ เลขานุการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2523 เริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งในสมัยนั้น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คือ  ผศ.ผกายวรรณ เต็มเจริญ   งานแรกที่ได้มอบหมายและถือเป็นผลงานที่สร้างความภูมิใจในการทำงานในช่วงนั้น คือ การสำรวจครุภัณฑ์ของห้องสมุดทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบสำรวจ กำหนดเลขทะเบียนครุภัณฑ์ และลงบัญชีครุภัณฑ์ Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ…บทเรียนการทำงานจากพี่สู่น้อง

TU e-Thesis ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์

ตามที่หอสมุดฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ดูแลระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ภายใต้ชื่อ ระบบ MyCat ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและสร้างคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบนั้น ปัจจุบันหอสมุดฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบใหม่ ด้วยการปรับลดขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ให้มีความกระชับและสอดคล้องกับการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วน คือ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะ Continue reading TU e-Thesis ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์