หนังสือรับรองการทำงานของลูกจ้าง

            เมื่อลูกจ้างลาออกจากงาน หน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลคือ ต้องออกใบรับรองการทำงานให้แก่ลูกจ้างในระยะเวลาอันสมควรเพื่อให้ลูกจ้าง นำใบรับรองการทำงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เช่น เป็นประวัติการทำงาน ประสบการณ์ เพื่อใช้ในการสมัครงานใหม่ โดยหน้าที่ของนายจ้างดังกล่าว ระบุอยู่ที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 บัญญัติว่า เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไร่และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร

Continue reading หนังสือรับรองการทำงานของลูกจ้าง

Educational Opportunities for Thailand from Taiwan’s New Southbound Policy

Continue reading Educational Opportunities for Thailand from Taiwan’s New Southbound Policy

เวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาเข้าทำงานปกติของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. โดยบุคลากรต้องแสกนลายนิ้วมือก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและสแกนลายนิ้วมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน หากบุคลากรสแกนลายนิ้วมือหลังเวลา 8.00 น.จะถูกหักคะแนนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Continue reading เวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

LIBRARIES OF THE WORLD LXXXV

Library of the National School of Buenos Aires, Argentina

Continue reading LIBRARIES OF THE WORLD LXXXV