Elsevier Research Intelligence : Pure

วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญตัวแทนฝ่ายขายของ Elsevier มานำเสนอ Pure เครื่องมือบริหารงานวิจัยที่นำ profile ของนักวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Scopus, Web of Science, Mendeley, ArXiv, PubMed, Worldcat, etc.
นอกจากนี้ Pure ยังสามารถทำงานต่าง ๆ ดังนี้ Continue reading Elsevier Research Intelligence : Pure

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภาพด้้านหน้าของศูนย์ฯ
ภาพด้้านหน้าของศูนย์ฯ

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   (Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre) หรือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (Self Access Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล สื่อ Multimedia เพื่อความรู้และความบันเทิง ห้อง Common Room สำหรับการทำงานหรือประชุม รวมทั้งบริการด้านอาหาร  เครื่องดื่ม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้นี้ให้บริการในพื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร อยู่ในบริเวณติดกับอาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    สามารถให้บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาและคันคว้าความรู้ในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลพื้นที่ Continue reading ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat)

สรุปกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

 เรื่อง ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) 

เดือนสิงหาคม 2557 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่  อาจารย์  คณะต่างๆ  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จำนวน  8 ครั้ง ดังนี้

22 สิงหาคม 2557  เวลา 9.30-11.30 น.

คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาไทย และ วิทยาลัยสหวิทยาการ ณ ห้อง IL U2 หอสมุดปรีดีฯ

25 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยาลัยนวัตกรรม  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ตึกเอนกประสงค์ 3

26 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00-12.00 น.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   ณ ห้องคอมฯ คณะ ห้อง 309

27 สิงหาคม 2557  เวลา 10.00-12.00 น.

คณะศิลปศาสตร์     ณ ห้อง IL U2 หอสมุดปรีดีฯ

27 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00-12.00 น.

คณะพาณิชย์ฯ    ณ   ห้องคอมฯ ชั้น 4 คณะพาณิชย์ฯ

27 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30-15.30 น.

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE  วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์   คณะนิติศาสตร์

ณ ห้อง IL U2 หอสมุดปรีดีฯ

29 สิงหาคม 2557  เวลา 9.00-12.00 น.

คณะวารสารศาสตร์  ณ ชั้น 4 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ห้อง 410

29 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30-15.30 น.

คณะรัฐศาสตร์   อบรมห้องคอมฯ คณะ ชั้น 4

แนะนำบริการดีๆ และวิธีการใช้ห้องสมุด สำนักหอสมุด มธ.

คลิปแนะนำการใช้ห้องสมุด

หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต (Puey Ungphakorn Library)

 

คลิปแนะนำ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต (ภาษาไทย)

Puey Ungphakorn Library (English Version)

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ในโมดูลต่างๆ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha ในโมดูลต่างๆ  เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งานระบบห้องสมุดดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของแต่ละโมดูล ดังนี้

 

 

หลักเกณฑ์การลงรายการเมทาดาทาสิ่งพิมพ์ประเภท ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำหลักเกณฑ์การลงรายการเมทาดาทาสิ่งพิมพ์ประเภท ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการลงรายการเมทาดาทาสำหรับเอกสารประเภทดังกล่าว โดยกำหนดการลงตามมาตรฐานดับลินคอร์ (Dublin Core) รวมทั้งกำหนดการลงรายการเมทาดาทาในไฟล์ วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเช่นกัน

รายละเอียดของหลักเกณฑ์การลงเมทาดาทาฯ

เลขหมู่ระบบใหม่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับกระบวนการทำงานในการกำหนดเลขหมู่หนังสือเพื่อให้สามารถทำตัวเล่ม ออกให้บริการโดยเร็ว และเพื่อสะดวกในการเข้าถึงหนังสือ รวมทั้งเพื่อง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานในการจัดเรียงหนังสือบนชั้น โดยจำแนกหมวดหมู่ตามสาขาวิชาของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ทั้งสาขาวิชาหลัก และสาขาวิชาย่อย 61 สาขาวิชา เลขหมู่ระบบใหม่จะประกอบด้วย อักษรย่อสาขาวิชา อักษรหมวดในสาขาวิชา ปีพิมพ์ และหมายเลขระเบียนของทรัพยากรสารสนเทศ (คือ หมายเลขระเบียนบรรณานุกรมหรือ Bib No.)

ตัวอย่าง

EDU  หมายถึง  สาขาวิชาหลัก

LA      หมายถึง  สาขาวิชาย่อ History of Education

2014  หมายถึง  ปีพิมพ์

699999  หมายถึง  Bib.No.

รายละเอียดการกำหนดเลขหมู่ใหม่

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015)

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยหอสมุดแห่งชาติและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อของการประชุมครั้งนี้ว่า “ความมุ่งหวังอาเซียน : ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” (ASEAN Aspirations : Librarians for Sustainable Advancement) เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. 0 2628 5192 หรือที่ www.consalxvi.org

อนึ่ง การเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 4 เรื่อง Regional cooperation for the Development of National Information Services ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2521 กรุงเทพมหานคร (5-9 June 1978)

ครั้งที่ 9 เรื่อง Future Dimensions and Library Development ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 กรุงเทพมหานคร ( 2-7 May 1993)

รายการอ้างอิง:

กรมศิลปากร. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 The 16th Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL XVI 2015. สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 จาก http://www.finearts.go.th/promotion/ข่าวกรมศิลปากร-2/item/ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ครั้งที่-๑๖-the-16th-congress-of-southeast-asian-librarians-consal-xvi-2015.html

Set up Knowledge-based ใน WorldCat Local

WorldCat_Logo_H_Color

Set up Knowledge-based ใน WorldCat Local โดย คุณสมยศ กาญจนพิบูลย์ บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ จำกัด  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เอกสารประกอบการบรรยาย