Tag Archives: การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ บรรยายโดยคุณสร้อยทิพย์ สุกุล จากบริษัท EIFL Thailand

S__21504040

Continue reading รูปแบบการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__19996692

Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2560

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

resources

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีจัดหาฯโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดหาฯด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำเนินงานของหอสมุด Continue reading การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

พรรณี วันเพ็ญ
พรรณี วันเพ็ญ

คุณพรรณี วันเพ็ญ หรือ “พี่ต๋อย” เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ในสังกัดฝ่ายจัดหา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2519  ทำงานที่ห้องสมุดจนถึงปัจจุบันรวมแล้วนานถึง 41 ปี 7 เดือน อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานกับหอสมุดฯ มานานที่สุดในรุ่นที่เกษียณอายุปีเดียวกัน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : การได้ทำงานที่รัก ที่ชอบ ทำให้มีความสุข

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯและฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรฯ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 9.30 – 11.00 นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯและฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรฯ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U1 หอสมุดปรีดีพนมยงค์

S__21659656

Continue reading นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรฯและฝ่ายสงวนรักษาทรัพยากรฯ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3/2558

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S__18948110

ในการประชุมครั้งนี้เลขานุการได้นำเสนอคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะทำงานได้พิจารณาร่วมกันและเพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

S__18948111

วาระต่อมาจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เรื่อง “ประสบการณ์การจำหน่ายออกสิ่งพิมพ์ของหอสมุดวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยคุณจรินทร์ คิดหมาย

เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2558 ที่มีการนำเสนอข่าวว่าทางหอสมุดวังท่าพระ  นำสิ่งพิมพ์มาชั่งกิโลขาย คุณจรินทร์ได้ชี้แจงว่ากรณีนี้เป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และความเข้าใจผิด ไม่ได้มีเจตนานำสิ่งพิมพ์ไปขายตามที่ข่าวนำเสนอ จากเหตุการณ์นี้ทำให้ได้ข้อเตือนใจว่า ในมุมมองของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริโภคสื่อ ทุกคนควรเสพสื่ออย่างมีสติ และในมุมมองของหอสมุด ควรอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจข้อเท็จจริง นอกจากนี้ในการจำหน่ายหนังสือออกควรตระหนักถึงความระมัดระวังและรอบคอบด้วยค่ะ

สุดท้ายเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ประจำปี 2557 – 2558 และการส่งมอบงานให้แก่ประธานและคณะทำงานฯชุดใหม่ต่อไปค่ะ

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2/2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการประชุมครั้งนี้มีวาระสืบเนื่องเรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเรื่องการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากสถาบันต่างๆ หากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะมีการแจ้งคณะทำงานอีกครั้ง

จากนั้นจะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ในการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของคุณเบญจวรรณ  เล็กเจริญสุข ผู้แทนจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการ

คุณเบญจวรรณได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของบรรณารักษ์จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้กับคณะทำงาน และได้มีข้อคิดดีๆฝากถึงคณะทำงานว่า ในการทำงานควรยึดถือจรรยาบรรณบรรณารักษ์เป็นสำคัญ ต้องมีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากการทำงานจัดหาฯแล้วยังต้องมี service mind ในการให้บริการด้วย และสุดท้ายอยากให้ทุกคนคิดบวก ทำงานอย่างมีความสุข มีจิตใจดีงาม และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน จะทำให้เราใช้ชีวิตการทำงานได้อย่างมีความสุข

ในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับคุณเบญจวรรณ และถ่ายภาพร่วมกันค่ะ

11798261_10207681247817407_390426482_n

ประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 1/2558

11082864_1020664_n

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เวลา 8.30 – 16.30 น.

ซึ่งคณะทำงานฯนี้ประกอบด้วยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 31 แห่ง และมีการจัดประชุมปีละ 3 ครั้ง จากการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป

11091196_10206649409382091_1942027956_n

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดย คุณนาถศจี พันธุ์ใย จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยการใช้สูตรคำนวณที่มีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนนิสิตของคณะต่างๆ จำนวนรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และการถ่วงค่าน้ำหนัก
การคำนวณจะเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้
1. ค่าน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณแต่ละคณะ
2. เพิ่มค่าอัตราส่วนในกลุ่มสาขา
3. หาค่าเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยงบประมาณ
4. คำนวณแบ่งเพื่อจัดสรรงบประมาณ
เมื่อคำนวณแล้วจะได้ผลดังภาพ 

123

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ทำให้คณะทำงานได้เรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆและสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วยค่ะ

การตรวจสอบหนังสือภาษาไทยด้านกฎหมาย

DSCN4996

ตัวห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นห้องสมุดที่ผู้ใช้ บอกล่าวกันว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นห้องสมุดด้านกฎหมายที่ดีที่สุด  มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการมากมายหลากหลายสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศนั้นมีทั้งหนังสือและวารสารกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน

การได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดนั้น มีหลายช่องทางดังนี้

๑. ร้านค้านำหนังสือมาเสนอขาย

๒. ห้องสมุดได้รับอภินันทนาการจากสำนักพิมพ์

๓. ห้องสมุดติดต่อขอรับบริจาค

๔. ห้องสมุดได้ข้อมูลการพิมพ์ใหม่ๆและสั่งซื้อ Continue reading การตรวจสอบหนังสือภาษาไทยด้านกฎหมาย