Tag Archives: ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานสำคัญของสำนักหอสมุด มธ. ปี 2558

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการให้บริการวิชาการ แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นพัฒนาเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสังคมอุดมปัญญา โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า “สำนักหอสมุดเป็นผู้นำบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีนำสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ”
Continue reading ผลงานสำคัญของสำนักหอสมุด มธ. ปี 2558

ระบบจองห้อง Tutoring ในศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ระบบจองห้อง Tutoring ในศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต เป็นหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการเข้าใช้บริการห้อง Tutoring  โดยสามารถจองล่วงหน้าก่อนเข้าใช้งานจริง  ทำให้สามารถบริหารเวลาและหมุนเวียนการใช้งานห้อง Tutoring ได้ดียิ่งขึ้น Continue reading ระบบจองห้อง Tutoring ในศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

KU-SALL เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ

หัวหน้าคณะ KU-SALL มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ น.ส.แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์
หัวหน้าคณะ KU-SALL มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ น.ส.แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 คณะบุคลากรจากศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ในอนาคต

แนะนำศูนย์การเรียนรู้
แนะนำศูนย์การเรียนรู้

ทั้งนี้ น.ส.แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นผู้นำชม และอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆ ภายในอาคาร  ซึ่งทีมจาก KU-SALL ให้ความสนใจและชื่มชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยเฉพาะการออกแบบอาคารที่สวยทันสมัย การจัดพื้นที่บริการและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

บริการห้องชมภาพยนตร์ แบบ bean bags
บริการห้องชมภาพยนตร์ แบบ bean bags

ชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  11

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5

เชิญชมคลิปข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ. ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

แนะนำศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต

สำนักหอสมุดได้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต เพื่อบอกเล่าที่มาของการก่อสร้างและการออกแบบอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นห้องสมุดที่ไม่มีหนังสือ เน้นอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตอบสนองนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อการเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เวลาเปิด-ปิดบริการ

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00 น. – 24.00 น. (เที่ยงคืน)

วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 10.00 น. – 24.00 น. (เที่ยงคืน)

ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

WorldShare Interlibrary Loan (WorldShare ILL)

WorldShare Interlibrary Loan (WorldShare ILL) เป็น 1 ใน 9 นิทรรศการที่นำเสนอในวันเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 12 มกราคม 2558

WorldShare Interlibrary Loan (WorldShare ILL) เป็นระบบการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดสมาชิกในเครือข่าย OCLC (Online Computer Library Center) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ

201500111-WorldCat

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสมาชิกของเครือข่าย OCLC ให้บริการสืบค้นข้อมูลจาก WorldCat Local ซึ่งเป็นฐานข้อมูล Global Union Catalog (ประกอบด้วยห้องสมุดสมาชิกว่า ๗ หมื่นกว่าแห่งทั่วโลก) และถ้าไม่พบหนังสือที่ต้องการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่มีให้บริการที่ห้องสมุดอื่นๆ สามารถติดต่อขอยืมหนังสือดังกล่าวผ่านบริการ WorldShare ILL

20141223-WorldSahreILL-Pic (1)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดบริการ WorldShare ILL เมื่อเดือนมิถุนายน 2557   และนับตั้งแต่เปิดบริการ สำนักหอสมุดฯ ได้รับคำขอจากห้องสมุดทั่วโลกรวมแล้วกว่า 100 รายการ

20141223-WorldSahreILL-Pic (2)

20141223-WorldSahreILL-Pic (3)

การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 นิทรรศการที่นำเสนอในวันเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 12 มกราคม 2558

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำบริการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยีนำสมัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในระดับนานาชาติ  จึงใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ของบุคลากรในสำนักหอสมุดฯ เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ข้างต้น ดังนี้

 • การใช้ Blog ในการนำเสนอบทความด้วยการเล่าเรื่องทางวิชาการ การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ต่างๆ แนวปฏิบัติที่ดี  เป็นต้น ผ่านการจัดหมวดหมู่และการทำดัชนี เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง และยังได้เผยแพร่ความรู้เหล่านั้น สู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ห้องสมุด และบุคคลทั่วไปในวงกว้างต่อไปทาง http://main.library.tu.ac.th/km/
 • การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้แก่ Training the trainers และ Digital literacy  เพื่อฝึกทักษะให้กับบุคลากรจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าในการเป็นวิทยากรที่ดีในการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศต่อไป
 • การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ รวมทั้งการอบรมจากวิทยากรภายนอก เช่น การนำเสนออย่างทรงพลัง  Smart Click คลิกทันสื่อ เป็นต้น20141216-Presentation4
  การอบรมวิทยากรจากภายนอก
   

  คลิก Knowledge Management เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ KM
  คลิก Knowledge Management เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ KM

  คลิก  Knowledge Management ที่หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดฯ (http:// library.tu.ac.th/) หรือ http://main.library.tu.ac.th/km/  จะเข้าสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดฯ

  ตัวอย่างผลงานบทความที่เผยแพร่

 • GUIDE TO WRITING ACADEMIC ARTICLES เป็นชุดเผยแพร่การเขียนทางวิชาการ
 • PATHFINDER เส้นทางการหาสารสนเทศ
 • PLAGIARISM AND HOW TO AVOID IT
 • OVERVIEW OF INFORMATION LITERACY RESOURCES WORLDWIDE
 • แหล่งสารสนเทศวิทยานิพนธ์
 • ALTMETRIC 100 อันดับแรกของผลงานทางวิชาการ ของปี 2014
 • การแนะนำการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ควรทราบเพื่อ การเรียน การสอน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 • ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ปัจจุบัน มีบทความเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สารสนเทศ มากกว่า 200 บทความ และมีจำนวนยอดผู้ชมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 นิทรรศการที่เสนอในวันเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 12 มกราคม2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  โดยได้มีการดำเนินการดังนี้

 1. จัดทำระบบบริหารการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) แบบ online เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในวิชาต่างๆ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย Internet อันจะทำให้อาจารย์และนักศึกษามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  เช่น การถาม-ตอบ  รับ-ส่งการบ้าน และ download เอกสารประกอบการสอนต่างๆ เป็นต้น  ปัจจุบันมีวิชาที่ใช้งานผ่านระบบ Moodle จำนวน 168 วิชา
 2. จัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 172 วิชา จำแนกเป็น

  2.1 บทเรียนแบบ Video Streaming ซึ่งเป็นการบันทึกภาพการสอนในห้องเรียนพร้อมแทรก รูปภาพ/ PowerPoint   ปัจจุบันมีการจัดทำบทเรียนแบบ Video Streaming จำนวน 58 วิชา  และได้มีการจัดทำ Video สรุปเนื้อหาสำคัญของวิชาต่างๆ ภายใต้โครงการ “ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา” จำนวน 9 วิชา  โดยในจำนวนนี้ มีการทำ Video Streaming สำหรับวิชา CS 365 ระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการทำ Video Streaming เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาพิการทางการได้ยินทำให้นักศึกษาพิการสามารถใช้ทบทวนบทเรียนได้

  2.2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) แบบที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 94 วิชา
  2.3 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่  (me-Learning) เป็นการจัดทำ i-Book และ e-Book เพื่อให้รองรับการใช้งานทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (mobile device) ต่างๆ  เช่น tablet PC หรือ smart phone ซึ่งนักศึกษาสามารถ download i-Book และe-Book ผ่าน application “TU eStore”  ได้ทั้งบน App Store และ Google Play Store ปัจจุบันมีบทเรียนแบบ me-Learning จำนวน 11 วิชา และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำอีก 12 วิชา

TULIB App

TULIB App เป็น 1 ใน 9 นิทรรศการที่นำเสนอในวันเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 12 มกราคม 2558

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ภายใต้ชื่อว่า “TULIB App” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวมบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดฯ เช่น

• สืบค้นหนังสือจากห้องสมุดทั้ง 11 แห่งใน 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Koha library catalog)
• บริการยืมต่อ (Renew)
• บริการจอง (Hold)
• บริการแจ้งเตือน (Alerts) ได้แก่ การเตือนใกล้วันกำหนดส่ง (Near due date) ค่าปรับหนังสือ (Fines) หนังสือจอง (Items on hold)
• บริการ Virtual tour ซึ่งเป็นการนำชมห้องสมุดในรูปแบบเสมือนจริงของหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
• เชื่อมโยงข้อมูลไปยังบริการออนไลน์ต่างๆ ของหอสมุดฯ เช่น e-Books, e-Journal, e-Thesis, One Search, WorldShare ILL, MyCat เป็นต้น

20150110-TULIB-APP

 

TULIB App รองรับระบบปฏิบัติการ Android version 4.1 และ iOS 4 ขึ้นไป ใช้ได้ทั้ง Smart Devices เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไอพอด ใช้งานได้ทั้ง online ผ่าน Wi-Fi และ Cellular ทุกเครือข่าย สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Apple Store และ Google Play Store

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat)

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) เป็น 1 ใน 9 นิทรรศการที่นำเสนอในวันเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 12 มกราคม 2558

MyCat (Management System for Copyright, Academic Work and Thesis) คือระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ เป็นระบบที่ช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยใช้โปรแกรม CopyCat (Copyright, Academic Work and Thesis Checking System)  และการจัดเก็บรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ MyCat ระบบจะทำการตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยเปรียบเทียบไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ส่งกับคลังข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบ ซึ่งเอกสารที่จัดเก็บในคลังข้อมูลดังกล่าวมีหลากหลายประเภท เช่น วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ เอกสารจากอินเทอร์เน็ต หากพบการคัดลอก ระบบจะส่งผลลัพธ์การตรวจ พร้อมทั้งเปอร์เซ็นต์ความคล้ายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบและส่งให้นักศึกษาปรับแก้ไข หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการส่งวิทยานิพนธ์แล้ว ระบบจะทำการจัดเก็บรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ไว้ในคลังข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

แสดงภาพรวมการทำงานของระบบ MyCat
แสดงภาพรวมการทำงานของระบบ MyCat

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  มาใช้ ทำให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สะดวก รวดเร็ว ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถติดตามงานของนักศึกษา และเป็นการตรวจสอบการคัดลอกและลอกเลียนผลงานวิชาการ