Tag Archives: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ-เชียงใหม่ ผสานมือ เปิดบ้านสร้างเครือข่ายห้องสมุด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3 สถาบัน ระหว่างหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Continue reading ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ-เชียงใหม่ ผสานมือ เปิดบ้านสร้างเครือข่ายห้องสมุด

เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ

รูปหอสมุด_๑๘๐๙๒๘_0014

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาคุณภาพบริการ และการแลกเปลี่ยนรู้ด้านการบริหารงานห้องสมุดระหว่างกัน

“เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา” รอบปีที่ 5 เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 สถาบัน ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561)  Continue reading เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ

ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าพื้นที่เก็บหนังสือ? : เยี่ยมชมห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561   ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เข้าเยี่ยมชม 2 ห้องสมุด คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ Continue reading ห้องสมุดที่เป็นมากกว่าพื้นที่เก็บหนังสือ? : เยี่ยมชมห้องสมุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1)

เยี่ยมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.เอกรินทร์ มอบของที่ระลึกขอบคุณ ผอ.สำนักหอสมุด มช.
ผศ.เอกรินทร์ มอบของที่ระลึกขอบคุณ ผอ.สำนักหอสมุด มช.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรหอสมุดฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องการพัฒนาบริการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Continue reading เยี่ยมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 ห้องสมุดใน มธ.เปิดประตูให้นศ./บุคลากร 6 สถาบันความร่วมมือด้านประกันคุณภาพเข้าใช้ฟรี

ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรชัย (คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.) พร้อมให้บริการ

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นแหล่งบริการเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่สังคมไทย  ประกอบกับการเข้าร่วมในกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา กับ 6 สถาบัน  ได้แก่

1.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4.ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรของทั้ง 6 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  Continue reading 8 ห้องสมุดใน มธ.เปิดประตูให้นศ./บุคลากร 6 สถาบันความร่วมมือด้านประกันคุณภาพเข้าใช้ฟรี

ผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซียผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซีย รวม 6 คน มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

นพุธที่ 26 ต.ค. 2559 เวลา 11.20-11.500 น. ผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS)  ประเทศมาเลเซีย  รวม 6 คน มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า หัวหน้าหอสมุดปรีดีฯ  นางสาวสุมนา วัสสระ และนางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์ให้การต้อนรับ และนำชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์

Continue reading ผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซียผู้บริหารจาก University Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซีย รวม 6 คน มาเยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. ท่าพระจันทร์

7 มหาวิทยาลัยจับมือพัฒนาคุณภาพห้องสมุดร่วมกัน

14393972_10153882813641592_1840208498_o
แจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ.ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษากับอีก 6 มหาวิทยาลัย ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเพื่อการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 โดยมีห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันอีก 6 แห่ง ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Continue reading 7 มหาวิทยาลัยจับมือพัฒนาคุณภาพห้องสมุดร่วมกัน

นักวิจัยจาก IDE-JETRO เยี่ยมชมหอสมุดแห่งมธ.

p1010477

วันที่ 29 กันยายน 2559  Mr. Shinya Imaizumi, a chief senior researcher of the Inter-disciplinary Studies Center และ Miss Megumi Ueno, a Staff member of the Research Planning Department จาก IDE-JETRO เยี่ยมชมหอสมุดปรีดี พนมยงค์ และห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ Continue reading นักวิจัยจาก IDE-JETRO เยี่ยมชมหอสมุดแห่งมธ.

เทคนิคการเป็นพิธีกร-ผู้ดำเนินรายการอย่างมืออาชีพ

14449902_10210635187462303_4638594429409083907_n

การทำหน้าที่เป็น พิธีกร หรือ ผู้ดำเนินรายการ แบบมืออาชีพ  นอกจากการสะสมประสบการณ์เพื่อให้เจนเวทีแล้ว การสะสมคลังคำ หรือ คำศัพท์ เพื่อให้การพูดได้ลื่นไหลก็มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากัน แต่ทั้งหมดเหล่านี้อาจจะเป็นแค่เพียงส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านั้น ยังมีเทคนิคอีกมากมายเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ Continue reading เทคนิคการเป็นพิธีกร-ผู้ดำเนินรายการอย่างมืออาชีพ

พัฒนาหอสมุด มธ.สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015

กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

ทำความรู้จักอาจารย์ กฤษณ์ ปัทมะโรจน์  รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่ง มธ. คนใหม่ กับการพัฒนาหอสมุด มธ.สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 Continue reading พัฒนาหอสมุด มธ.สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015