Tag Archives: สุมนา วัสสระ

หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

S__19882001
สุมนา วัสสระ

บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

คุณสุมนา วัสสระ หรือ “พี่ตุ่ม” เริ่มบรรจุเข้ารับราชการที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2523 เริ่มทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ งานวารสาร ทำดรรชนีวารสาร หนังสือ และจัดหาวารสาร  และเติบโตในหน้าที่การทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างานวารสาร หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และตำแหน่งสูงสุด คือ รองผู้อำนวยการสายเทคนิค ในปี 2549 สมัยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : บรรณารักษ์ควรมุ่งงาน & ไม่ทิ้งงานวิชาการ

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรห้องสมุด : แนวคิดและผลการศึกษานำเสนอในการประชุม IATUL 2012

ผู้เขียน (สุมนา วัสสระ) ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมประจำ ปี 2012 ของ International Association of Technological University Libraries (IATUL) ซึ่งจัดขึ้นที่ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4–7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ภายใต้หัวข้อ “กลยุทธ์ของห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการรุ่นใหม่” ผู้เขียนมีความเห็นว่าแนวคิดและผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดเป็นเรื่องสำคัญ สมควรนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดเพื่อให้พร้อมสำหรับการให้บริการที่น่าพึงพอใจสำหรับคนรุ่นใหม่  เนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 

รายการอ้างอิง:
สุมนา วัสสระ. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรห้องสมุด : แนวคิดและผลการศึกษานำเสนอในการประชุม IATUL 2012. โดมทัศน์ 33,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) : 3-18.