Tag Archives: หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เก็บตกจากการดูงานหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

ดูงานหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2561 ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะบุคลากรจากงานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เยี่ยมชมและดูงานหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล Continue reading เก็บตกจากการดูงานหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

หอสมุดฯ ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ Stage 2

บรรยากาศการประชุมเปิดการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุม True Lab ชั้น 1 อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
บรรยากาศการประชุมเปิดการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุม True Lab ชั้น 1 อาคารหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม คณะผู้บริหารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล  ผู้อำนวยการหอสมุดฯ  อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์  รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้  และนางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนาได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015  จากบริษัท SGS – CBE จำกัด ใน Stage ที่ 2    Continue reading หอสมุดฯ ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ Stage 2

หอสมุดฯ ตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2015 stage 1

ประชุมเพื่อรับทราบแผนการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่ง มธ. ท่าพระจันทร์
ประชุมเพื่อรับทราบแผนการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่ง
มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากบริษัท SGS-CBE Company Limited จำนวน 3 ท่าน โดยมี คุณนฤมล มารดาสกุล เป็นผู้นำทีมในการตรวจประเมินครั้งนี้ โดยการตรวจประเมินดังกล่าว ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 2 ศูนย์ คือ ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต ในส่วนของศูนย์รังสิต นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ รักษาการหัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนางญาณภา สมนึก หัวหน้าห้องสมุดศูนย์รังสิต คอยให้การต้อนรับ Continue reading หอสมุดฯ ตรวจประเมินคุณภาพ ISO9001:2015 stage 1

หอสุมดฯ กับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (PART 1)

“การประกันคุณภาพ” เป็นวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการหรือการดำเนินงานจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยึดหลักคุณภาพในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมา หอสมุดฯ มีการใช้ระบบคุณภาพต่างๆ อาทิ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และปัจจุบัน หอสมุดฯ อยู่ระหว่างการใช้ระบบ ISO 9001:2015 เป็นระบบบริหารคุณภาพขององค์กร โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในต้นปีงบประมาณ 2561  หอสมุดฯ จะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:201519275218_1427988253914505_8587031819247451099_n Continue reading หอสุมดฯ กับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (PART 1)

ใช้ chrome เปิด link ในไฟล์ pdf ไม่ได้

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ฝ่ายเทคโนได้รับแจ้งปัญหาจากห้องสมุดแห่งหนึ่งว่า  ไม่สามารถใช้ browser chrome เปิด link ที่อยู่ภายในไฟล์ pdf ได้  โดยฝ่ายเทคโนได้ทดสอบโดยลองเปิด http://digi.library.tu.ac.th/journal/0089/5_1_2543/01COVER_CONTENT.pdf  ด้วย chrome ดังรูปที่ 1

linkpdf1
รูปที่ 1 แสดงปัญหาการเปิด link ภายในไฟล์  pdf  ด้วย chrome

Continue reading ใช้ chrome เปิด link ในไฟล์ pdf ไม่ได้

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

resources

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีจัดหาฯโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดหาฯด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำเนินงานของหอสมุด Continue reading การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

รวยริน ฉายสุวรรณ
รวยริน ฉายสุวรรณ

คุณรวยริน ฉายสุวรรณ หรือ “พี่หลิน”  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2521 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องสมุดสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีคุณอารี สมบูรณ์ดำรงกุล เป็นหัวหน้าคนแรก โดยทำหน้าที่บริการเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

17359358_1355823631142148_3385459789837974588_o

คุณเอิบลาภ เลิศวิธี  หรือ พี่เอิบ บางคนก็จะเรียก พี่ติ๋ม  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522 โดยทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 สังกัดฝ่ายวารสาร มีคุณอัจฉริยา รามสมภพ เป็นหัวหน้าคนแรก Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

เดชา บัวรุ่ง
เดชา บัวรุ่ง

คุณเดชา บัวรุ่ง หรือ “ป๋าเด” เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักงานขับรถ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ตลอดระยะเวลา 36 ปี ได้ทำหน้าที่ขับรถเพื่อรับส่งเอกสาร ขนหนังสือบริจาค และบริการบุคลากรหอสมุดฯ Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

เรณู นิลดี
เรณู นิลดี

คุณเรณู นิลดี หรือ “พี่ณู” บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2524 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร แรกเริ่มเลยอยู่งานซ่อมหนังสือ  ฝ่ายจัดหาฯ ก่อนที่จะมาทำหน้าที่ในปัจจุบัน คือ งานเกี่ยวกับหนังสือบริจาค Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข