Tag Archives: หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บอกเล่าประสบการณ์การนำเสนองาน PULINET 2019

 

PULINETLogo-01การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ อย่างเวที PULINET 2019 ถือเป็นครั้งแรกของผู้เขียน โดยได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลงานที่รับผิดชอบในรูปแบบโปสเตอร์  จึงขอสรุปประเด็นสำคัญๆ ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ และอยากมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการต่อไป Continue reading บอกเล่าประสบการณ์การนำเสนองาน PULINET 2019

หอสมุดแห่ง มธ. วางเป้า 2564 สู่ Personalized Services

หอสมุดสำราญ 7 ม.ค.62_๑๙๐๑๐๘_0050เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2562  ที่ผ่านมา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาบุคลากรประจำปี 2562  ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์  พร้อมกับสรุปงานความสำเร็จในรอบ 3 ปี (2559-2561) ที่ผ่านมา อีกทั้งรับฟังนโยบายและทิศทางในอนาคต (2562-2564) ของทีมผู้บริหารหอสมุดฯ ซึ่งนำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Continue reading หอสมุดแห่ง มธ. วางเป้า 2564 สู่ Personalized Services

การชดใช้หนังสือหาย

book-809887_1280

การชดใช้หนังสือหายมี 2 วิธี คือ การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน และการชดใช้ด้วยการซื้อมาชดใช้

1.การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน

การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 2 เท่า ของราคาหนังสือ ตัวอย่างเช่น หนังสือราคาเล่มละ 1,000 บาท ผู้รับบริการจะต้องชำระเงินเป็นจำนวน 2,000 บาท และค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท รวมทั้งสิ้น 2,100 บาท เป็นต้น

แต่ถ้าหากไม่ปรากฎราคาของหนังสือเช่น หนังสือบริจาค วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ปรับขั้นต่ำเล่มละ 300 บาท และค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท

การชดใช้หนังสือหายด้วยการชำระเงิน มีขั้นตอน ดังนี้

Continue reading การชดใช้หนังสือหาย

เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ

รูปหอสมุด_๑๘๐๙๒๘_0014

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาคุณภาพบริการ และการแลกเปลี่ยนรู้ด้านการบริหารงานห้องสมุดระหว่างกัน

“เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา” รอบปีที่ 5 เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 6 สถาบัน ได้แก่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561)  Continue reading เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการ

การกำหนดอายุสมาชิก / การต่ออายุสมาชิกบัตรห้องสมุด มธ.

การกำหนดอายุสมาชิก / การต่ออายุสมาชิก

เนื่องจากเมื่อเปิดภาคการศึกษาทุกเทอม  ห้องสมุดจะพบว่าบัตรนักศึกษาหมดอายุ  อาจเนื่องจากมาจาก ไม่ได้จ่ายค่าบำรุงห้องสมุด เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  ลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ  หรือ ลงทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายซึ่งกรณีนี้การต่ออายุจะต่อให้ 1 ภาคการศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานยืม-คืนทราบขั้นตอนการต่ออายุบัตรสมาชิก  จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

Continue reading การกำหนดอายุสมาชิก / การต่ออายุสมาชิกบัตรห้องสมุด มธ.

การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ

ในการดำเนินงานจัดหา/พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดฯ นั้น ก่อนดำเนินการตัดสินใจคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใดๆเข้าห้องสมุด จำเป็นต้องมีการตรวจสอบรายการหรือรายชื่อดังกล่าวก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ของห้องสมุดเป็นสำคัญ ดังนี้

1 Continue reading การตรวจสอบแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ

หลักเกณฑ์ที่สำคัญและข้อตกลงในการ Romanization เบื้องต้น ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ภาษาไทย ของบรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ต้องเทียบเสียงอ่านข้อมูลบรรณานุกรมภาษาไทยเป็นอักษรโรมันควบคู่กันโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเทียบเสียงอ่านของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) ที่เป็นมาตรฐานสากลให้ถูกต้องซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการทั่วโลกสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยที่มีในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

ซึ่งในปัจจุบันบรรณารักษ์ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญได้เกษียณอายุงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีบรรณารักษ์ปฏิบัติการใหม่ ทำให้ต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การเทียบเสียงอ่านของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางให้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน Catalog CoP จึงได้จัดการฝึกอบรม หน่วย Catalog งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เรื่อง การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันโดยวิธีเทียบเสียงอ่าน (Romanization) ในวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยสรุปหลักเกณฑ์ที่สำคัญได้ดังนี้ Continue reading หลักเกณฑ์ที่สำคัญและข้อตกลงในการ Romanization เบื้องต้น ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook

ปัจจุบันมีความนิยมในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ebook เพิ่มมากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลการจำหน่ายหนังสือของ Amazon ในปี 2017 พบว่า สัดส่วนการเติบโตของ ebook นั้นเพิ่มสูงกว่าสิ่งพิมพ์ในรูปแบบเดิมอย่างชัดเจน

Capture
ที่มา https://qz.com/1240924/are-ebooks-dying-or-thriving-the-answer-is-yes

Continue reading การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook

พิภู พุ่มแก้ว : ทำให้การอ่านเป็นความเคยชิน

พิภู พุ่มแก้ว (ต๊ะ) ผู้ประกาศข่าว ประจำ THE STANDARD Daily

พิภู พุ่มแก้ว
พิภู พุ่มแก้ว

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัส 45

เมื่อถามว่า คุณชอบอ่านหนังสือไหม และอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มอ่านหนังสือ ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลกันไป

สำหรับ  “พิภู พุ่มแก้ว” เริ่มฝึกฝนการเป็นนักอ่านตั้งแต่มัธยมต้น เขาติดการอ่าน และทำให้การอ่านเป็นความเคยชิน  เพราะเชื่อว่า หนังสือมีประโยชน์ ถึงอาจจะไม่ใช่วันนี้ ก็อาจจะเป็นในอนาคต Continue reading พิภู พุ่มแก้ว : ทำให้การอ่านเป็นความเคยชิน

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Theses)


แต่เดิมการค้นหาวิทยานิพนธ์สักเล่ม ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาค้นหา และใช้งานภายในห้องสมุดเท่านั้น หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึง ได้จัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (TU eTheses) ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนั้น ยังเป็นการลดจำนวนตัวเล่มของวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีพื้นที่ภายในห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2DA4991E-5331-48F4-91CC-2DD7F19CF211

Continue reading ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Theses)