Tag Archives: โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับพิเศษ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2558  โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนองพระราชดำริ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยนำเสนอเรื่องราวที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชน รวมถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตรที่งดงาม และการทรงงานที่ไม่มีวันหยุด ผ่านบทความในเรื่อง

 • สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษาไทย
 • งานสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลองตามพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • ชนเผ่าแห่งผืนป่าลุ่มแม่น้ำน่าน “มลาบรี”
 • เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ป่าพรุโต๊ะแดง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จังหวัดนราธิวาส
 • สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 109)

“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำหนังสือการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน “ปังปอนด์” โดยนำเนื้อหาสาระที่สำคัญมาสรุปและสร้างสรรค์ให้อ่านง่ายในรูปแบบของการ์ตูน ภายในเล่มมีจำนวนทั้งหมด 5 เรื่อง คือ

 • เจ๋งสุดๆ นักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมงานที่เซิร์น
 • ท่องดินแดนขั้วโลกใต้ ผจญภัยในแอนตาร์กติกา
 • eDLTV เรียนด้วยตัวเองก็เก่งได้
 • น่าทึ่งอุปกรณ์ไฮเทคช่วยคนพิการทำงานได้
 • โซลาร์เซลล์ แสงสว่าง…นำความรู้

รายการอ้างอิง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.  การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ “ปังปอนด์ ตะลุยโลกวิทย์ พิชิตไอที” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก https://www.nstda.or.th/news/20398-pungpond

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่  108)

๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง ร่วมกับบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรูวิชั่นส์, กลุ่ม ปตท., ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, และองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดทำสารคดีชุด “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่ส่วนหนึ่งของงานพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารคดีดังกล่าว ประกอบด้วยดีวีดี 60 ตอน และหนังสือ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์” ความหนา 200 หน้า แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนแรกเป็นกาลานุกรม หรือ Timeline แสดงพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบต่อ
 • ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาตามสารคดีทั้ง 60 ตอน
 • ส่วนที่เป็นปกิณกะหรือภาคผนวก สิ่งมีชีวิตในพระนามาภิไธย และสิ่งมีชีวิตที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนาม

รายการอ้างอิง
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ทีเอ็นเอ็น ชวนชมสารคดีพิเศษ ‘๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์’ สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จาก http://www.naewna.com/lady/175534

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่  107)

สมุดไดอารี่ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

ไอดารี 2558 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไอดารี 2558 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดทำไดอารี่ ประจำปี 2558 นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของ สวทช. แล้วได้นำเสนอตัวอย่างของโครงการที่ สวทช. มีส่วนร่วมกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบด้วย Continue reading สมุดไดอารี่ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558)

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

“อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ”  จัดตั้งขึ้นโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ณ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ ในปีพุทธศักราช 2546  โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานฯ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระ นามาภิไธยเป็นนามอุทยานว่า “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” (The Sirindhorn International Environmental Park) และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับตราสัญลักษณ์ของอุทยาน
รายการอ้างอิง

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 จาก http://sirindhornpark.or.th/2014/TH/

 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 50)

Bibliography of the works of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

Suparat Lertpanichkul, Sukunya Bumroongsook, Suchitra Chongstitvatana, compilers.  Bibliography of the works of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. 2nd ed.Bangkok : Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation, 2005.

Bibliography of the works of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Bibliography of the works of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

เป็นหนังสือที่รวบรวมบรรณานุกรมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2548 ในนามของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ แบ่งได้เป็น 5 ตอน

 • ตอนแรก ให้บรรณานุกรมของพระราชนิพนธ์แต่ละรายการโดยจัดเรียงตามลำดับพยัญชนะไทย ให้รายละเอียดที่นอกเหนือจากข้อมูลทางบรรณานุกรมแล้ว ยังมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบเช่น ขนาดของหนังสือ และการพิมพ์ในโอกาสต่างๆ
 • ตอนที่สอง จัดเรียงรายการหนังสือ 115 รายการตามปีที่พิมพ์ครั้งแรก
 • ตอนที่สาม จัดเรียงตามเนื้อหา โดยรวมการพิมพ์ครั้งแรกและครั้งที่สองไว้ด้วย
 • ตอนที่สี่ เป็นรายการบรรณานุกรมของพระราชนิพนธ์ที่มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่  40)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SCHOOLNET)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SCHOOLNET) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ โรงเรียนมัธยมศึกษาได้มีโอกาสเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทย

กุมภาพันธ์ 2541 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร สามารถติดต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านศูนย์รับการเชื่อมต่อของเครือข่ายกาญจนภิเษก (เลขหมายพระราชทาน 1509) ได้

5 ตุลาคม 2542 ได้ให้ความเห็นชอบต่อโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยจะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 5,000 โรงเรียน

2 กันยายน 2546 ส่งมองโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายเครือข่ายนี้ให้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงทุกโรงเรียนทั่่วประเทศต่อไป

รายการอ้างอิง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย ปี 2538-2545. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก https://www.nectec.or.th/schoolnet/about/project.html

กระทรวงวิทย์ฯ ยุติบทบาทการดำเนินโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet Thailand). สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก https://www.nectec.or.th/schoolnet/farewell/web_scnt_news.html

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ตอนที่  39)

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

เครือข่ายกาญจนาภิเษก (Golden Jubilee Network) หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์กาญจนาภิเษก คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 50 ปีแห่งการครองราชย์ เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เวลา 09.09 น.

รายการอ้างอิง

เครือข่ายกาญจนาภิเษก. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก http://kanchanapisek.or.th/index.th.html

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 38)

สื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ

โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดระบบข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ โดยเผยแพร่ความรู้ในสาขาชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา และธรรมชาติวิทยา โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมของข้อมูลจังหวัดต่างๆ ทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้หัวข้อและกรอบที่กำหนด  เผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครบทั้ง 76 จังหวัด และบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี-รอม โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดูแล

รายการอ้างอิง

โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก http://www.nectec.or.th/oncc/html/dep_cul2.html

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก http://www.princess-it.com/kp9/hrh-projects/culture.th.html

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่ 36)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทรสช.) เป็นโครงการตามพระราชดำริ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบท ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอซีที เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ กิจกรรมในโครงการฯ ครอบคลุม ในด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ เนื้อหา และสื่อ การพัฒนาศักยภาพครู และผู้บริหาร นักเรียน และการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อจัดการเรียนรู้: เพื่อให้ครูสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้

รายการอ้างอิง:
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ไอซีทีเพื่อการศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 จาก http://www.princess-it.org/project/iteducation/edltv/39-project-hrhit/itforeducation.html

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการจัดกิจกรรมรวมรวบความรู้จากเว็บไซต์และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตอนที่  35)