Tag Archives: MyCat

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อวันเสาร์ที่  8 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยสำนักหอสมุดได้รับเชิญไปอบรมเรื่อง “ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat การทำวิทยานิพนธ์ การใช้โปรแกรม EndNote และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์”  โดยมีวิทยากร คือ คุณปทุมทิพย์ ลิ้มพงศานุรักษ์ และคุณกรวรรณ ดีวาจา

IMG_2346

ในหัวข้อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดทำรายการบรรณานุกรม วิทยากรได้อธิบายเทคนิคต่างๆในการสืบค้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและสามารถนำไปอ้างอิงในงานวิจัยของตนเองได้ และในตอนท้ายได้อธิบายการทำงานของระบบ MyCat เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพคร่าวๆ ก่อนที่จะใช้งานจริง ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

IMG_2344

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

logo-mycat

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ต้องส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) และมอบหมายให้สำนักหอสมุดเป็นผู้ดูแลและให้บริการระบบ

สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบ MyCat ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และได้จัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เพื่อการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ MyCat เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานของทีมวิทยากรสำนักหอสมุดมีความเป็นเอกภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การส่งเสริมการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) เพื่อสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคผนวก ก ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558

ภาคผนวก ข-1 Flow Chart พร้อมคำอธิบาย ขั้นตอนการส่งงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย เข้าระบบ MyCat

ภาคผนวก ข-2 Flow Chart พร้อมคำอธิบาย ขั้นตอนการส่งงานวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ เข้าระบบ MyCat

ภาคผนวก ค-1 คำถามคำตอบระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) (นักศึกษา)

ภาคผนวก ค-2 คำถามคำตอบระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) (อาจารย์)

ภาคผนวก ค-3 คำถามคำตอบระบบบริหารจัดการและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (MyCat) (เจ้าหน้าที่)

ภาคผนวก ง PowerPoint การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับเจ้าหน้าที่/นักศึกษา/ อาจารย์

ภาคผนวก จ-1 รายการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

ภาคผนวก จ-2 รายการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

ภาคผนวก ฉ ภาพกิจกรรมการอบรม และกิจกรรมการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ DIGITAL LITERACY

ภาคผนวก ช แบบบันทึกสถิติการอบรม

14389951347221438995149031

 

3Cs to learning: The Thammasat University Libraries experience

 

srichan_chancheewa

ตามที่ IATUL มีกำหนดจะจัดการประชุม  36th Annual IATUL Conference เรื่อง “Strategic Partnerships for Access and Discovery” และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร กว่า 40 คน จากห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชีย และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในการให้บริการสารสนเทศ ในวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2558 ณ เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี

ในการนี้นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมและจะนำเสนอเรื่อง “3Cs to learning: The Thammasat University Libraries Experience” ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งบทคัดย่อของบทความได้เผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.iatulconference2015.org/programme/abstracts-presenters   ดังนี้

One mission of the Thammasat University Libraries is to make information accessible to all. The policy known as 3Cs to Learning supports this goal, focusing on correctness, connectivity, and collaboration. We will discuss the 3Cs concept at Thammasat University in terms of the innovative plagiarism software MyCat, an application for checking duplicates in student dissertations, theses, and reports as well as staff papers. Correctly checking Thai script is a key requirement in this cutting-edge product, since the Thai language has its own characters and has not been as globalized as other major languages.

Continue reading 3Cs to learning: The Thammasat University Libraries experience

อบรมการใช้ระบบ MyCat และแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30-12.00 น. ทางทีมอบรมได้ส่งเสริมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น  U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณเป็นวิทยากร และคุณภัททิยา รัตนมังคละเป็นผู้ช่วยวิทยากร

บรรยากาศการอบรมการใช้ระบบ MyCat ให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรม
บรรยากาศการอบรมการใช้ระบบ MyCat ให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรม

โดยในการอบรมจะมีการแนะนำความเป็นมาในการใช้ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (MyCat) และได้ยกตัวอย่างในการเข้าใช้ระบบ เพื่อให้นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

และในวันเดียวกัน เวลา 16.30-17.00 น. ทางทีมอบรมได้ไปแนะนำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการ MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ซึ่งมีคุณพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณเป็นวิทยากร และคุณภัททิยา รัตนมังคละเป็นผู้ช่วยวิทยากร

บรรยากาศการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาโครงการ MBA
บรรยากาศการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาโครงการ MBA

ในการแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2558, ขั้นตอนการส่งวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเข้าระบบ MyCat, การแนะนำการใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses : Full Text และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มออนไลน์ (E-Theses) ฯลฯ

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และ Turnitin

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สำนักหอสมุดได้มีโอกาส ไปอบรม การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และ Turnitin ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันภาษา ณ อาคารศูนย์ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช เป็นวิทยากร

บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม

ระหว่างการอบรม ได้อธิบายถึงระบบการทำงาน ขั้นตอน วิธีการใช้งาน และผลการตรวจสอบ ของระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และ Turnitin เพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าใจในส่วนงานต่างๆที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบ โดย ผู้เข้าอบรมทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี กระตือรอร้น ตั้งใจ ทั้งยังมีข้อซักถามต่างๆเป็นระยะ

อบรมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบ MYCAT

ระบบ MyCat คือ (Management System for Copyright, Academic Work and Thesis) คือระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ เป็นระบบที่นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2557 เป็นต้นไปจะต้องนำวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเข้าไปตรวจสอบการโจรกรรมทางวรรณกรรม

บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat
บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat

ซึ่งทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบ MyCat ขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. ให้แก่บุคลากรภายในสำนักหอสมุดและนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และวิทยาลัยสหวิทยาการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน โดยมีคุณพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ เป็นวิทยากร

บรรยากาศการอบรม MyCat
บรรยากาศการอบรม MyCat

ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 2 คณะได้มีการส่งวิทยานิพนธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาปริญญาเอกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาต่างประเทศ และวิทยาลัยสหวิทยาการ จะจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย ทำให้จำเป็นจะต้องอบรมการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) เพื่อใช้ในการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาต่างประเทศด้วย

อบรมการใช้งานระบบ MYCAT

IMG_20150523_104105

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การใช้งานระบบ MyCat ให้แก่ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ภาควิชาจีนศึกษา  ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช และคุณกรวรรณ เป็นวิทยากร

วิทยากรได้อธิบายถึงหลักการอ้างอิงที่ถูกต้อง ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และลำดับขั้นตอนของระบบการจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการสืบค้นสารสนเทศด้วย Onesearch เบื้องต้น รวมทั้งแนะนำแหล่งสืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ได้แก่ E-Thesis ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลังปัญญา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ TDC(ThaiLIS) ซึ่งรวมวิทยานิพนธ์ทั้งประเทศไทย สำหรับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย  และฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Database สำหรับวิทยานิพนธ์ออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ

ในช่วงท้าย อาจารย์ขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ Turnitin โดยวิทยากรได้แนะนำขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น สำหรับการตรวจสอบการคัดลอกในวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ ก่อนส่งเข้าระบบ MuCat ในขั้นตอนสุดท้าย

อบรมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบ MyCat

MyCat (Management System for Copyright, Academic Work and Thesis) คือระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ เป็นระบบที่ช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การจัดส่งร่าง
วิทยานิพนธ์ การตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยใช้โปรแกรม CopyCat (Copyright, Academic Work and ThesisChecking System) และการจัดเก็บรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ซึ่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2557 เป็นต้นไป มีหน้าที่ต้องนำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เข้าไปตรวจสอบการคัดลอก ดังนั้นทางสำนักหอสมุดจึงได้มีโอกาสจัดอบรมการรู้สารสนเทศเกี่ยวกับระบบ MyCat ดังนี้

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ทางคุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดชได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นักศึกษาโครงการ MSMIS จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS792 Indipendence Study II และ IS800 Thesis ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 413 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ได้มีโอกาสอบรมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันภาษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมษศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคุณกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ เป็นวิทยากร

บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat
บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat

อบรมการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ TURNITIN และ การอบรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MYCAT

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ TURNITIN ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในครั้งนี้มีวิทยากรคือ ภัททิยา รัตนมังคละ

และส่งเสริมการรู้สารสนเทศเรื่อง การอบรมระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MYCAT ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีวิทยากรคือ คุณพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ

บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat
บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat

โปรแกรม Turnitin เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกรับเพื่อให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนMyCat (Management System for Copyright, Academic Work and Thesis) คือระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ เป็นระบบที่ช่วยให้กระบวนการจัดการวิทยานิพนธ์เป็นไปอย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ การตรวจสอบลิขสิทธิ์โดยใช้โปรแกรม CopyCat (Copyright, Academic Work and Thesis Checking System) และการจัดเก็บรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

โดยทางบุคลากรของสำนักหอสมุดมีความสนใจอย่างมากและมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่มีเพื่อไว้เก็บวิทยานิพนธ์

บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat
บรรยากาศการอบรมระบบ MyCat

อบรมการใช้งานระบบ MyCat

preview.png
บรรยากาศการอบรม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.00 สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ระบบจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat ให้แก่ นักศึกษาปริญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และบุคลากรสำนักหอสมุด ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ โดยมีคุณกฤตนันท์ ดุษฎีเมธานนท์ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการอบรม ยังได้เสริมเรื่องโปรแกรม Turnitin อีกเล็กน้อย เนื่องจาก นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ