Tag Archives: Thammasat University Libraries

LIBRARIES OF THE WORLD LXXV

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Royal_Library_of_Belgium%2C_main_entrance.jpg/640px-Royal_Library_of_Belgium%2C_main_entrance.jpg

The Royal Library of Belgium

Continue reading LIBRARIES OF THE WORLD LXXV

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ คือ การดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ วิธีจัดหาฯโดยทั่วไป ได้แก่ การจัดซื้อ/บอกรับ การขอรับบริจาค การได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการผลิตขึ้นเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดหาฯด้วยวิธีการจัดซื้อ/บอกรับ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับเรื่องงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำเนินงานของหอสมุด

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี 2 หน่วยงานหลักๆที่ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วย ได้แก่ งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดสาขา ซึ่งงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศรับผิดชอบในการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ วารสาร หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย ส่วนห้องสมุดสาขารับผิดชอบในการจัดหาหนังสือทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ห้องสมุดสาขาบางแห่งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ ซึ่งห้องสมุดสาขาสามารถใช้ในการจัดหาหนังสือ หรือฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของผู้ใช้

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

รวยริน ฉายสุวรรณ
รวยริน ฉายสุวรรณ

คุณรวยริน ฉายสุวรรณ หรือ “พี่หลิน”  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2521 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องสมุดสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีคุณอารี สมบูรณ์ดำรงกุล เป็นหัวหน้าคนแรก โดยทำหน้าที่บริการเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

17359358_1355823631142148_3385459789837974588_o

คุณเอิบลาภ เลิศวิธี  หรือ พี่เอิบ บางคนก็จะเรียก พี่ติ๋ม  เข้ารับราชการที่ห้องสมุด มธ. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522 โดยทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1 สังกัดฝ่ายวารสาร มีคุณอัจฉริยา รามสมภพ เป็นหัวหน้าคนแรก Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ทำงานด้วยความอุตสาหะ

หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

เดชา บัวรุ่ง
เดชา บัวรุ่ง

คุณเดชา บัวรุ่ง หรือ “ป๋าเด” เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักงานขับรถ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ตลอดระยะเวลา 36 ปี ได้ทำหน้าที่ขับรถเพื่อรับส่งเอกสาร ขนหนังสือบริจาค และบริการบุคลากรหอสมุดฯ Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : ขับรถให้ดีต้องอาศัยประสบการณ์ และศึกษาเส้นทางล่วงหน้า

250th Anniversary of the Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi 1767-2017 Seminar

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Thailand%2C_Ayutthaya_style%2C_15th-16th_century%2C_Hammered_gold_Plaque_with_Buddha.jpg/414px-Thailand%2C_Ayutthaya_style%2C_15th-16th_century%2C_Hammered_gold_Plaque_with_Buddha.jpg

Continue reading 250th Anniversary of the Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi 1767-2017 Seminar

หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

เรณู นิลดี
เรณู นิลดี

คุณเรณู นิลดี หรือ “พี่ณู” บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2524 ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร แรกเริ่มเลยอยู่งานซ่อมหนังสือ  ฝ่ายจัดหาฯ ก่อนที่จะมาทำหน้าที่ในปัจจุบัน คือ งานเกี่ยวกับหนังสือบริจาค Continue reading หลักคิดของผู้เกษียณ : เพื่อนร่วมงานที่ดี ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข